สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หญ้าไข่เหาดอกแน่น
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Cyrtococcum oxyphyllum (Hochst. ex Steud.) Stapf

Poaceae

หญ้าฤดูเดียว สูง 20-50 ซม. ใบรูปแถบ ยาว 5-18 ซม. โคนมน ขอบจักซี่ฟัน กาบใบยาวกว่าหรือยาวเท่า ๆ ปล้อง ช่อดอกยาว 5-8.7 ซม. ก้านช่อยาว 4.5-6 ซม. แกนกลางช่อ แบน เป็นเหลี่ยม ช่อดอกย่อยสีน้ำตาลแดง ออกเดี่ยว ๆ เรียงเวียน ก้านช่อสั้นกว่าช่อดอกย่อย ช่อรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 2.3 มม. ก้านยาว 0.5-1 มม. กาบล่างรูปไข่ ยาวประมาณ 1.4 มม. สันกลางมีขน กาบบนรูปรี ยาวประมาณ 1.7 มม. ดอกล่างลดรูป กาบล่างรูปขอบขนาน ไม่มีกาบบน ดอกบนกาบหนา ไม่มีเส้นกาบ กาบล่างรูปรี กาบบนรูปใบหอก

พบที่อินเดีย ภูฏาน ศรีลังกา จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายป่า ความสูงถึงประมาณ 2300 เมตร

ชื่อพ้อง  Panicum oxyphyllum Hochst. Ex Steud.

หญ้าไข่เหาดอกแน่น: ช่อดอกย่อยสีน้ำตาลแดง ก้านช่อสั้นกว่าช่อดอกย่อย (ภาพ: แก่งกระจาน เพชรบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Cheng, S.L. and S.M. Phillips. (2006). Poaceae (Cyrtococcum). In Flora of China Vol. 22: 513-514.

Gilliland, H.B., R.E. Holttum and N.L. Bor. (1971). A revised Flora of Malaya. Vol. 3. Grasses. Botanic Gardens, Government Printing Office, Singapore.