สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หญ้าไข่เหา  สกุล
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Cyrtococcum Stapf

Poaceae

หญ้าฤดูเดียวหรือหลายฤดู ลิ้นกาบบาง ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงออกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกย่อยโป่งด้านเดียว กาบช่อดอกย่อยสั้นกว่าช่อดอกย่อย ขนาดไม่เท่ากัน บางคล้ายเยื่อ เส้นกาบ 3-5 เส้น กาบล่างขนาดเล็กกว่ากาบบน กาบบนรูปเรือ ดอกล่างเป็นหมัน กาบล่างส่วนมากขนาดเท่ากับช่อดอกย่อย ดอกบนสมบูรณ์เพศ กาบบนขนาดเล็กหรือไม่มี กาบล่างโป่งด้านเดียว รูปเกือบกลม หนาหรือแข็งเปราะ เรียบหรือมีจุดเล็ก ๆ เกล็ดประดับ 3 อัน รูปกรวย เกสรเพศผู้ 3 อัน

สกุล Cyrtococcum แยกออกมาจากสกุล Panicum จากลักษณะกาบล่างของดอกบนโป่งด้านเดียว มี 11 ชนิด พบในเขตร้อน ในไทยมี 3 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “kyrtos” โค้ง และ “kokkos” ผลสด ตามลักษณะผลที่มีกาบโป่งด้านเดียว


เอกสารอ้างอิง

Cheng, S.L. and S.M. Phillips. (2006). Poaceae (Cyrtococcum). In Flora of China Vol. 22: 513-514.

Gilliland, H.B., R.E. Holttum and N.L. Bor. (1971). A revised Flora of Malaya. Vol. 3. Grasses. Botanic Gardens, Government Printing Office, Singapore.