สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ผักกูดป่า  สกุล
วันที่ 30 มกราคม 2560

Cyclosorus Link

Thelypteridaceae

เฟินขึ้นบนพื้นดิน เหง้าทอดเลื้อยหรือตั้งตรง มีเกล็ดหนาแน่น ใบประกอบชั้นเดียวหรือคล้ายแบบ 2 ชั้น แผ่นใบส่วนมากมีขนตามเส้นใบทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบเรียงเดี่ยว ๆ หรือแตกเป็นง่าม เส้นใบช่วงโคนเรียงจรดขอบจัก กลุ่มอับสปอร์กลม ติดประมาณช่วงกลางเส้นใบย่อย เยื่อคลุมรูปคล้ายไต อับสปอร์มีขนหรือต่อม สปอร์มีสันเป็นปีกหรือหนามทู่ ๆ

สกุล Cyclosorus มีประมาณ 250 ชนิด พบในเขตร้อนทั้งในอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย ในไทยมี 44 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “kyklos” วงกลม และ “soros” ที่หุ้มสปอร์ ตามลักษณะเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์


เอกสารอ้างอิง

Lin, Y., L. Zhongyang and K. Iwatsuki. (2013). Thelypteridaceae (Cyclosorus). In Flora of China Vol. 2-3: 372, 377.

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1988). Thelypteridaceae (Thelypteris). In Flora of Thailand 3(2): 427.