สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โงงงัง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Cratoxylum arborescens (Vahl) Blume

Hypericaceae

ไม้ต้น อาจสูงได้ถึง 40 ม. ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกลับ ยาว 8-16 ซม. แผ่นใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบจำนวนมาก ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ดอกจำนวนมาก ก้านดอกยาวประมาณ 3 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปรี เรียงซ้อนเหลื่อม ยาว 4-6 มม. ดอกส่วนมากสีแดงเข้ม มี 5 กลีบ รูปรี ยาว 4-7 มม. มีต่อมน้ำต้อยขนาดเล็กกระจาย เกสรเพศผู้จำนวนมาก มี 5 มัด ติดกัน 2 คู่ แยกเป็นมัดเดี่ยว 1 มัด ยาว 4-5 ซม. ก้านเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 แฉก ยาวได้ถึง 3 มม. ผลแห้งแตกเป็น 3 ซีก รูปทรงกระบอก ยาว 7-9 มม. เมล็ดจำนวนมาก เรียวแคบ ยาวประมาณ 5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ติ้ว, สกุล)

พบที่พม่าตอนล่าง คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ หรือป่าพรุ ยางใช้ทาแผลพุพองที่เกิดจากอีสุกอีใส

ชื่อพ้อง  Hypericum arborescens Vahl

ชื่ออื่น   กะลอแง (มาเลย์-นราธิวาส); โงงงัง (นราธิวาส); ลอแง (มาเลย์-ภาคใต้)

โงงงัง: ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ช่อดอกแบบแยกแขนงออกตามปลายกิ่ง ดอกจำนวนมาก สีแดงเข้ม เกสรเพศผู้จำนวนมาก (ภาพ: โต๊ะแดง นราธิวาส - มนตรี ธนรส)

เอกสารอ้างอิง

Robson, N.K. (1974). Hypericaceae. In Flora Malesiana Vol. 8: 11.

กะลอแง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Cratoxylum arborescens (Vahl) Blume

Hypericaceae

ดูที่ โงงงัง

ลอแง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Cratoxylum arborescens (Vahl) Blume

Hypericaceae

ดูที่ โงงงัง