สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ติ้ว  สกุล
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Cratoxylum Blume

Hypericaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ส่วนมากผลัดใบ ใบเรียงตรงข้าม แผ่นใบด้านล่างมักมีจุดโปร่งแสง ช่อดอกแบบช่อกระจุกหรือแยกแขนง ใบประดับขนาดเล็ก ร่วงเร็ว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงขยายในผล เกสรเพศผู้จำนวนมาก แยกเป็น 3-5 มัด ระหว่างมัดมีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันคล้ายเกล็ด ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกันเกินกึ่งหนึ่ง อับเรณูติดด้านหลัง รังไข่มี 3 ช่อง ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน กางออก ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลแห้งแตกตามยาว เมล็ดมีปีกข้างเดียว ยาวกว่าเมล็ด หรือปีกรอบเมล็ด

สกุล Cratoxylum เดิมอยู่ภายใต้วงศ์ Clusiaceae (Guttiferae) มี 6 ชนิด พบในเอเชีย ในไทยมี 5 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “kratos” แข็ง และ “xylon” เนื้อไม้


เอกสารอ้างอิง

Li, X.W., J. Li and P. Stevens. (2007). Clusiaceae (Cratoxylum). In Flora of China Vol. 13: 36.

Robson, N.K. (1974). Hypericaceae. In Flora Malesiana Vol. 8: 4-14.