สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เอื้องหมายนาดอกเหลือง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Costus varzearum Mass

Costaceae

ดูที่ เอื้องหมายนา