สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

พู่อมรช่อส้ม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz

Combretaceae

ดูที่ สะแกนา