สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แก้วบุษรา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Codonoboea filicalyx (B. L. Burtt) D. J. Middleton

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก ทอดนอน ลำต้นสั้น มีไหลยาวได้ถึง 30 ซม. มีขนสั้นนุ่มตามลำต้น แผ่นใบทั้งสองด้าน ช่อดอก กลีบเลี้ยง และผล ใบเรียงชิดกันที่ปลายยอด รูปรี รูปไข่ หรือรูปใบหอก ยาว 4.5-10 ซม. ปลายแหลมหรือมน ขอบเรียบ แผ่นใบด้านบนมีขนคล้ายไหมสีขาวเป็นลายตามแนวเส้นกลางใบและเส้นแขนงใบ เส้นแขนงใบข้างละ 4-8 เส้น ก้านใบยาว 1.5-4 ซม. ช่อดอกมีดอกเดียว ก้านช่อยาว 2.5-3.5 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 3 มม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาว 7-8 มม. ดอกสีเหลืองอ่อน โคนสีขาว ยาว 3.5-4.5 ซม. ด้านนอกมีขนสั้น ด้านในคอหลอดมีตุ่มเล็ก ๆ กลีบปากด้านล่างมีปื้นสีเหลืองเข้ม 2 แนว ก้านเกสรเพศเมียยาว 3-3.5 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ผลยาว 2-3 ซม.(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แก้วน้ำค้าง, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ตอนล่างที่นราธิวาส ยะลา ขึ้นตามสันเขาในป่าดิบชื้น ความสูง 300-1100 เมตร

ชื่อพ้อง  Henckelia filicalyx B. L. Burtt

แก้วบุษรา: แผ่นใบด้านบนมีขนคล้ายไหมตามเส้นกลางใบและเส้นแขนงใบ ช่อดอกมีดอกเดียว (ภาพ: ยะลา - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Burtt, B.L. (2001). Flora of Thailand: annotated checklist of Gesneriaceae. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 95.

Middleton, D.J., A. Weber, T.L. Yao, A. Sontag and M. Möller. (2013). The current status of the species hitherto assigned to Henckelia (Gesneriaceae). Edinburgh Journal of Botany 70(3): 390.