สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ไม้แป้ง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Cleistanthus tomentosus Hance

Phyllanthaceae

ดูที่ นกนอนนกนอน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Cleistanthus tomentosus Hance

Phyllanthaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 ม. มีขนหยาบตามกิ่งอ่อน ขนสั้นนุ่มตามใบประดับ ก้านใบ และแผ่นใบด้านล่าง หูใบรูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 3-6 มม. ใบรูปขอบขนาน ยาว 5-15.5 ซม. ก้านใบยาว 5-7 มม. ดอกออกเป็นกระจุก สีเขียวอ่อน ไร้ก้านหรือมีก้านสั้น ๆ ใบประดับรูปไข่ ยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ยาว 2-4.5 มม. ในดอกเพศเมียยาวได้ถึง 8 มม. กลีบดอกบาง รูปพัด ยาวประมาณ 1 มม. มีติ่งแหลม จานฐานดอกเรียบหรือจักมน เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1 มม. เกสรเพศเมียที่เป็นหมันรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 0.5 มม. ผลแห้งแตก มี 3 พู เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9 มม. ก้านผลยาวประมาณ 5 มม.

พบที่จีนตอนใต้ กัมพูชา และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

ชื่ออื่น   นกนอน (นครนายก); นวลแป้ง (ระยอง, ตราด); ไม้แป้ง (ตราด)

นกนอน: ก้านผลยาว (ภาพขวาล่าง: น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี - นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน)

เอกสารอ้างอิง

Li, B. and S. Dressler. (2008). Euphorbiaceae (Cleistanthus). In Flora of China Vol. 11: 172-173.

Roisungnern, K. and K. Chayamarit. (2005). Euphorbiaceae (Cleistanthus). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 167-182.

นวลแป้ง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Cleistanthus tomentosus Hance

Phyllanthaceae

ดูที่ นกนอน