สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ตองแข้ง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Chondrostylis kunstleri (King ex Hook. f.) Airy Shaw

Euphorbiaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. แยกเพศต่างต้น หูใบรูปแถบ ยาว 0.7-1 ซม. ใบเรียงเวียน รูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 7-45 ซม. ปลายแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง ก้านใบยาว 2-10 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบ ยาวได้ถึง 25 ซม. ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้ยาว 2-3 มม. ก้านดอกยาวประมาณ 1 มม. กลีบเลี้ยงมี 3-4 กลีบ รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 2.5 มม. เกสรเพศผู้มีประมาณ 30 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 2-3 มม. ดอกเพศเมีย กลีบเลี้ยงคล้ายใบประดับ มี 5 กลีบ รูปรี ยาวประมาณ 1.5 มม. จานฐานดอกขอบจัก มีขน เกสรเพศเมีย 3 อัน ยอดเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 มม. ปลายแยกเป็นแฉก ผลแห้งแตก มี 3 พู รูปรีกว้าง ยาว 0.5-1.5 ซม. เมล็ดรูปไข่กลับ มีจุกขั้ว ยาว 0.5-1.2 ซม.

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูง 50-1500 เมตร

สกุล Chondrostylis Boerl. มี 2 ชนิด พบในภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “chondros” กระดูกอ่อน และ “stylos” ก้านเกสรเพศเมีย

ชื่อพ้อง  Mallotus kunstleri King ex Hook. f.

ตองแข้ง: ช่อผลแบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบ ผลแห้งแตก มี 3 พู รูปรีกว้าง (ภาพ: เบตง ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

van Welzen, P.C. and S. Sevilla. (2005). Euphorbiaceae (Chondrostylis). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 155-156.