สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

บัวแฉก
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Cheiropleuria bicuspis (Blume) C. Presl

Dipteridaceae

ดูที่ บัวแฉกใบเล็กบัวแฉกใบเล็ก
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Cheiropleuria bicuspis (Blume) C. Presl

Dipteridaceae

เฟินขึ้นบนดินหรืออิงอาศัย เหง้าทอดเลื้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-1 ซม. มีขนนุ่มหลายเซลล์หนาแน่น ยาวประมาณ 5 มม. ไม่มีเกล็ด ใบเดี่ยวเรียงห่างกัน ใบไม่สร้างสปอร์เรียงห่าง ๆ รูปไข่ กว้างได้ถึง 12 ซม. ยาวได้ถึง 30 ซม. ส่วนมากแยก 2 แฉก ลึกได้ถึง 8 ซม. ปลายแฉกเรียวแหลมคล้ายหาง เส้นแขนงใบแตกเป็นง่ามหลายครั้ง เส้นแขนงใบย่อยเรียงจรดกัน แผ่นใบด้านล่างสีอ่อน ก้านใบยาวได้ถึง 30 ซม. โคนมีขน ใบสร้างสปอร์เรียวแคบ รูปแถบ กว้างประมาณ 1.5 ซม. ยาวได้ถึง 15 ซม. ปลายและโคนเรียวแหลม มีเส้นแขนงใบ 3 เส้น กลุ่มอับสปอร์เรียงกระจายทั่วแผ่นใบด้านล่าง มีเส้นแทรกรูปกระบอง

พบที่จีนตอนใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนาม และภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย และทางภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช ยะลา ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1000-1800 เมตร

สกุล Cheiropleuria C. Presl เคยอยู่ภายใต้วงศ์ Cheiropleuriaceae มี 3 ชนิด พบเฉพาะในเอเชีย ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “cheir” มือ และ “pleura” หรือ “pleuron” ด้านข้าง หมายถึงใบที่คล้ายมือ

ชื่อพ้อง  Polypodium bicuspe Blume

ชื่ออื่น   บัวแฉก, บัวแฉกใบเล็ก (ทั่วไป)

บัวแฉกใบเล็ก: ใบไม่สร้างสปอร์ส่วนมากแยก 2 แฉก ใบสร้างสปอร์รูปแถบ กลุ่มอับสปอร์เรียงกระจายทั่วแผ่นใบด้านล่าง (ภาพ: เขาหลวง นครศรีธรรมราช - โสมนัสสา แสงฤทธิ์)

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Xianchun, Z., M. Kato and H.P. Nooteboom. (2013). Dipteridaceae. In Flora of China Vol. 2-3: 117.