สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เทพธาโร
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Ceropegia arnottiana Wight

Apocynaceae

ไม้เถา หัวใต้ดินกลม ๆ ขนาดเล็ก ใบรูปแถบ ยาว 5-15 ซม. เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ก้านใบสั้นมากหรือไร้ก้าน ช่อดอกมี 1-3 ดอก บานทีละดอก ก้านดอกยาว 0.5-1.2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปแถบ ยาวประมาณ 5 มม. กลีบดอกยาว 4-7 ซม. หลอดกลีบดอกสีเขียวอ่อน มีปื้นและจุดประสีน้ำตาลกระจาย กลีบยาวเท่า ๆ หลอดกลีบ ปลายกลีบครึ่งบนสีแดงอมม่วง ด้านในมีขนยาวห่างๆ จรดโคนกลีบด้านใน ผลเป็นฝักยาวประมาณ 15 ซม. เมล็ดแบน กระจุกขน ยาว 3.5-4 ซม.

พบที่อินเดีย พม่า ลาว และกัมพูชา ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ความสูง 200-900 เมตร

เทพธาโร: ใบรูปแถบ ดอกออกตามซอกใบ โคนกลีบดอกเป็นกระเปาะ ปลายบานออกและเชื่อมติดกัน มีขน (ภาพ: สวนผึ้ง ราชบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Albers, F. and U. Meve (eds.). (2004). Illustrated handbook of succulent plants: Asclepiadaceae, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.