สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กกกระบอก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

Carex speciosa Kunth

Cyperaceae

กกแตกกอหนาแน่น ลำต้นคล้ายเป็นปีกแคบ ๆ สูงได้ถึง 45 ซม. ใบรูปแถบ กว้าง 1.5-6 มม. ยาวได้ถึง 60 ซม. ปลายเรียวแหลม แบนหรือพับจีบ กาบใบยาวได้ถึง 8 ซม. วงใบประดับ 1-2 วง ยาวได้ถึง 20 ซม. ช่อดอกแบบเชิงลดออกเดี่ยว ๆ หรือมี 2-3 ช่อ เรียงห่าง ๆ รูปทรงกระบอก ยาว 0.7-3.5 ซม. ช่อดอกที่โคนก้านช่อสั้น ดอกเพศผู้อยู่ช่วงปลาย สั้นกว่าช่วงดอกเพศเมีย กาบดอกเพศเมียสีเขียว รูปไข่ ยาว 2-3 มม. ขอบบาง เส้นกลางกาบ 1-3 เส้น ใบประดับย่อยคล้ายรูปคนโทมีสามมุม ยาวกว่ากาบ รูปรี ยาว 2.5-3.5 มม. ปลายเป็นจะงอย จัก 2 พู ยอดเกสรเพศเมีย 3 อัน ผลมีสามมุม รูปรี ยาว 3-3.5 มม. มีก้านสั้น ๆ

พบที่อินเดีย เนปาล ภูฏาน พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน สุมาตรา และชวา ขึ้นตามที่โล่ง ทุ่งหญ้า ชายป่าดิบเขา จนถึงความสูง 1800 เมตร บางครั้งจำแนกได้หลายชนิดย่อยตามความกว้างของใบ และขนาดของกาบในดอกเพศเมีย

กกกระบอก: ลำต้นเป็นเหลี่ยม ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกเดี่ยว ๆ รูปทรงกระบอก ดอกเพศผู้อยู่ช่วงปลาย ช่อที่โคนก้านช่อสั้น กาบเพศเมียรูปไข่มีสามมุม (ภาพ: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Dai, L.K., S.Y. Liang, S. Zhang, Y. Tang, T. Koyama and G.C. Tucker. (2010). Cyperaceae (Carex) In Flora of China Vol. 23: 285.

Simpson, D.A. and T. Koyama. (1998). Cyperaceae. In Flora of Thailand Vol. 6(4): 449-484.