สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระดังงา
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson

Annonaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน เส้นแขนงใบ ก้านใบ ช่อดอก กลีบเลี้ยง และกลีบดอก ใบเรียงเวียน รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 10-20 ซม. โคนเบี้ยว ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกออกเป็นกระจุกสั้น ๆ ตามกิ่งหรือซอกใบ ก้านดอกยาว 2-5 ซม. กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ พับงอกลับ ยาวประมาณ 7 มม. กลีบดอก 6 กลีบ รูปแถบ ยาวเท่า ๆ กัน ยาว 5-7.5 ซม. ก้านกลีบสั้น เกสรเพศผู้จำนวนมาก ยาวประมาณ 3 มม. แกนอับเรณูมีรยางค์เป็นติ่ง คาร์เพลแยกกัน ยอดเกสรเพศเมียเป็นชั้นบาง ๆ ติดจานฐานดอกเป็นรูปหมวก ผลย่อยรูปขอบขนาน ยาว 1.5-2.3 ซม. สุกสีดำ ก้านยาว 1.2-1.8 ซม. มี 2-12 เมล็ด เรียงสองแถว

พบที่อินเดีย พม่า ภูมิภาคมาเลเซีย และออสเตรเลีย ในไทยพบทางภาคใต้ และเป็นไม้ประดับ ดอกมีกลิ่นหอมแรง ชนิดย่อย var. fruticosa (Craib) J. Sinclair หรือกระดังงาสงขลา เป็นไม้พุ่ม กลีบดอกหลายกลีบ พบเฉพาะที่ปลูกเป็นไม้ประดับ

สกุล Cananga (DC.) Hook. f. & Thomson มี 2 ชนิด อีกชนิดคือ สะแกแสง C. brandisiana (Pierre) I. M. Turner ชื่อเดิมคือ C. latifolia (Hook. f. & Thomson) Finet & Gagnep. ชื่อสกุลมาจากภาษามาเลย์ “kenanga” ที่ใช้เรียกกระดังงา

ชื่อพ้อง  Uvaria odorata Lam., Canangium odoratum (Lam.) Baill. ex King

ชื่อสามัญ  Cananga tree, Ylang-ylang tree

ชื่ออื่น   กระดังงา (ทั่วไป); กระดังงาไทย, กระดังงาใบใหญ่, กระดังงาใหญ่ (ภาคกลาง); สะบันงา, สะบันงาต้น (ภาคเหนือ)

กระดังงา: ช่อดอกออกเป็นกระจุกสั้น กลีบเลี้ยงพับงอกลับ กลีบดอกรูปแถบ ยาวเท่า ๆ กัน (ภาพซ้าย: cultivated - ราชันย์ ภู่มา); กระดังงาสงขลา: กลีบดอกหลายกลีบ (ภาพขวา: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Craib, W.G. (1922). Contributions to the Flora of Siam. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1922: 166.

Sinclair, J. (1955). A revision of the Malayan Annonaceae. Gardens’ Bulletin Singapore 14: 323-325.

กระดังงาใบใหญ่
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson

Annonaceae

ดูที่ กระดังงา

กระดังงาใหญ่
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson

Annonaceae

ดูที่ กระดังงา

กระดังงาไทย
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson

Annonaceae

ดูที่ กระดังงา

สะบันงา
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson

Annonaceae

ดูที่ กระดังงา

สะบันงาต้น
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson

Annonaceae

ดูที่ กระดังงา