สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ข้าวตอกฤๅษี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Calanthe triplicata (Willemet) Ames

Orchidaceae

ดูที่ อั้ว

พุ่มข้าวตอก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Calanthe triplicata (Willemet) Ames

Orchidaceae

ดูที่ อั้วอั้ว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Calanthe triplicata (Willemet) Ames

Orchidaceae

กล้วยไม้ดิน มี 2-8 ใบ รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 15-70 ซม. ปลายแหลมยาว โคนสอบเรียวเป็นก้านใบ ยาว 5-26 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ก้านช่อดอกยาว 45-130 ซม. แกนช่อยาว 4-20 ซม. มีขนละเอียดหนาแน่นหรือเกลี้ยง ใบประดับรูปใบหอก ยาว 1-3.3 ซม. ติดทน ก้านดอกรวมรังไข่ยาว 3-6 ซม. มีขนละเอียด ดอกสีขาว กลีบปากมีสีเหลืองหรือแดงแต้มที่โคน ด้านนอกมีขนประปราย กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ยาว 1-1.8 ซม. ปลายแหลม กลีบดอกคล้ายกลีบเลี้ยง ปลายมนหรือตัด กลีบปากปลายจักลึก 3 พู ยาว 1.5-2.2 ซม. พูข้างรูปขอบขนาน ยาว 0.5-1 ซม. พูกลางแยก 2 แฉก แฉกยาว 5-8 มม. เดือยเรียว ยาว 1.5-4.5 ซม. เส้าเกสรยาวประมาณ 8 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เอื้องน้ำต้น, สกุล)

พบที่มาดากัสการ์ อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าดิบชื้น ความสูง 200-1400 เมตร

ชื่อพ้อง  Orchis triplicata Willemet

ชื่อสามัญ  Christmas orchid

ชื่ออื่น   ข้าวตอกฤๅษี (เชียงใหม่); พุ่มข้าวตอก, อั้วดอกขาว (ทั่วไป); อั้ว (นครราชสีมา)

อั้ว: กล้วยไม้ดิน โคนสอบเรียวเป็นก้านใบ ช่อดอกแบบช่อกระจะ กลีบปากจักลึก 3 พู พูกลางแยก 2 แฉก กลีบปากมีสีเหลืองหรือแดงแต้มที่โคน (ภาพ: เขานัน นครศรีธรรมราช - นัยนา เทศนา)

เอกสารอ้างอิง

Kurzweil, H. (2014). Orchidaceae (Calanthe). In Flora of Thailand Vol. 12(2): 373-375.

Seidenfaden, G. (1975). Orchid genera in Thailand I: Calanthe R.Br. Dansk Botanisk Arkiv 29(2): 15-17.

อั้วดอกขาว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Calanthe triplicata (Willemet) Ames

Orchidaceae

ดูที่ อั้ว