สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   สิงโต  สกุล
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Bulbophyllum Thouars

Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศัย มีเหง้ายาว ลำลูกกล้วยมักเรียงแถวเดียว ส่วนมากมีใบเดียว และออกที่ปลายลำลูกกล้วย ใบพับจีบ ช่อดอกออกที่โคนลำลูกกล้วยหรือเหง้า ช่อดอกแบบช่อกระจะหรือช่อซี่ร่ม มีหนึ่งหรือหลายดอก ใบประดับขนาดเล็ก กลีบเลี้ยง 3 กลีบ ขนาดเท่า ๆ กัน หรือกลีบคู่ข้างขนาดใหญ่กว่ากลีบบน กลีบคู่ข้างแยกหรือเชื่อมติดกัน โคนเชื่อมติดโคนเส้าเกสรเป็นรูปคางสั้น ๆ กลีบดอกแยกกัน ส่วนมากมีขนาดเล็กกว่ากลีบเลี้ยง กลีบปากติดที่ปลายโคนเส้าเกสร พับงอกลับ เส้าเกสรมีปีกคล้ายเขา อับเรณูส่วนมากมี 2 ช่อง กลุ่มอับเรณูมี 4 กลุ่ม ไม่มีรยางค์ ฝักแห้งแตก

สกุล Bulbophyllum วงศ์ย่อย Epidendroideae เผ่า Podochileae มีประมาณ 1900 ชนิด ส่วนใหญ่พบในเขตร้อน ในไทยมีมากกว่า 165 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “bolbos” หัว และ “phyllon” ใบ ตามลักษณะลำลูกกล้วยที่ช่อดอกและใบออกจากโคนหรือปลายลำลูกกล้วย


เอกสารอ้างอิง

Chen, X. and J.J. Vermeulen. (2009). Orchidaceae (Bulbophyllum). In Flora of China Vol. 25: 404.

Seidenfaden, G. (1979). Orchid genera in Thailand VIII. Bulbophyllum Thou. Dansk Botanisk Arkiv 33(3): 1-228.

Seidenfaden, G., J.J. Wood and R.E. Holttum. (1992). The orchids of peninsular Malaysia and Singapore. Fredensborg, Published in association with the Royal Botanic Gardens, Kew & Botanic Gardens, Singapore (by) Olsen & Olsen.