สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ต่างหูโนรา
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Brachylophon anastomosans Craib

Malpighiaceae

ไม้พุ่ม สูงกว่า 1 ม. กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม มีขนสีน้ำตาลตามข้อ หูใบ 2 อัน รูปเข็มยาวประมาณ 3 มม. ใบเรียงตรงข้าม แผ่นใบบาง รูปรีถึงรูปแถบ ยาว 10-15 ซม. ปลายแหลมยาว โคนรูปลิ่ม เส้นแขนงใบเรียงจรดกันห่างจากขอบใบ 0.5-1.2 ซม. ก้านใบยาว 2-7 มม. เป็นร่องชัดเจน ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 12 ซม. ก้านดอกยาว 3-7 มม. มีติ่งใกล้โคน ใบประดับ 1 อัน ใบประดับย่อย 2 อัน ขนาดเล็ก ติดทน ขอบมีขนครุย กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปรี ปลายมน ยาว 2-3 มม. ดอกสีเหลือง มี 5 กลีบ รูปรี ยาว 0.8-1.2 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน เรียง 2 วง วงนอกโค้งเข้าหากัน ยาวกว่าวงใน ก้านชูอับเรณูยาว 5-7 มม. อับเรณูยาว 3-5 มม. มีรูเปิดที่ปลาย รังไข่มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลเม็ดเดียว ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน ยาวประมาณ 1 ซม. ติดทน ผลแยกแล้วแตก 3 ซีก พัฒนาเพียง 1-2 ซีก ยาว 1-1.5 ซม. ปลายมีสันคล้ายปีก ผิวเป็นร่างแห เกลี้ยง

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ตอนล่างที่บันนังสตา จังหวัดยะลา ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงประมาณ 50 เมตร รูปร่างใบมีความผันแปรสูง

สกุล Brachylophon Oliv. มี 2-3 ชนิด พบในภูมิภาคมาเลเซีย และภาคใต้ของไทย ส่วนโนราต้น B. curtisii Oliv. ดอกสีเหลือง ใบขนาดใหญ่กว่า ก้านดอกยาว 2-3 ซม. พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว สุมาตรา และภาคใต้ของไทย นอกจากนี้ ในไทยยังมีชนิดที่ดอกสีขาว (Brachylophon sp.) ช่อดอกและก้านดอกหนา สั้น ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “brachys” สั้น และ “lophon” สัน ตามลักษณะปลายผล

ต่างหูโนรา: B. anastomosans ใบเรียงตรงข้าม เส้นแขนงใบเรียงจรดกัน ช่อดอกแบบช่อกระจะ ดอกสีเหลือง เกสรเพศผู้ 10 อัน เรียง 2 วง วงนอกโค้งเข้าหากัน ยาวกว่าวงใน (ภาพบน: นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์); ต่างหูโนรา: Brachylophon sp. ดอกสีขาว ช่อดอกและก้านดอกหนา สั้น (ภาพล่าง: ตรัง - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Sirirugsa, P. (1991). Malpighiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(3): 295-299.