สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กากหมาก
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte

Balanophoraceae

ไม้ล้มลุกกินซาก แยกเพศต่างต้น สูง 10-25 ซม. เหง้าแตกแขนง ผิวมีตุ่มรูปดาวทั่วไป ใบเรียงสลับระนาบเดียวห่าง ๆ 3-6 ใบ ช่อดอกเพศผู้เรียวแคบ ยาว 5-9 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 ซม. ใบประดับรูปไข่กว้าง กว้างประมาณ 5 มม. บางครั้งคล้ายแยก 2 แฉก ก้านดอกยาว 1.5-6 มม. กลีบรวมส่วนมากมี 4-5 กลีบ รูปไข่ ขนาดไม่เท่ากัน เรียง 2 แถว พับงอกลับ กลีบข้างยาว 3-3.5 มม. กลีบกลางกว้างยาว 3-4 มม. อับเรณูยาวประมาณ 5 มม. ช่อดอกเพศเมียคล้ายรูปทรงกระบอก ยาว 1-7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-2 ซม.

พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และบอร์เนียว ในไทยพบทุกภาค ขึ้นเบียนรากพืชอื่นตามถิ่นที่อยู่หลากหลายรวมทั้งเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1600 เมตร

ชื่อพ้อง  Balaniella latisepala Tiegh.

กากหมาก: ช่อดอกเพศผู้คล้ายช่อเชิงลด ใบประดับรูปไข่กว้าง (ภาพซ้าย ช่อดอกเพศผู้: เชียงใหม่, ภาพขวา ช่อดอกเพศเมีย: น้ำหนาว เพชรบูรณ์; - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Hansen, B. (1972). Balanophoraceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 177-181.

Perry, L.M. (1980). Medicinal plants of East and Southeast Asia. Massachusetts Institute of Technology.