สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เคลอเปาะ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ดูที่ โพบาย

เมี่ยงนกค้อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ดูที่ โพบาย

เหยื่อจง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ดูที่ โพบาย

แมแมะ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ดูที่ โพบายโพบาย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. แยกเพศร่วมต้น หูใบยาวประมาณ 1.5 มม. ร่วงเร็ว ใบเรียงเวียน รูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ยาว 8-22 ซม. ปลายแหลมยาว แผ่นใบด้านล่างมีปุ่มกระจาย มีต่อมสีดำขนาด 1.5-2 มม. ติดเหนือโคนใบหรือชิดเส้นกลางใบ ก้านใบยาว 2.5-9.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุก 5-9 ดอก ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ ใต้ดอกเพศผู้ มี 3-13 ดอก ในแต่ละช่อ ก้านดอกยาวประมาณ 1 มม. กลีบเลี้ยงแยก 2 แฉก ยาวประมาณ 1 มม. เกสรเพศผู้ 2 อัน ก้านชูอับเรณูสั้น ก้านดอกยาวประมาณ 1 มม. รังไข่มี 2 ช่อง ในแต่ละช่องมีออวุลเม็ดเดียว ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรแยก 2 แฉก ยาว 1-2 มม. ผลสด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. มี 2-3 เมล็ด ขนาดประมาณ 5 มม.

พบที่อินเดีย บังกลาเทศ จีนตอนใต้ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และบอร์เนียว ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา หรือชายป่า ริมลำธาร และที่ลาดชัน ความสูงถึงประมาณ 1800 เมตร

สกุล Balakata Esser อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Euphorbioideae เผ่า Hippomaneae เคยอยู่ภายใต้สกุล Sapium sect. Pleurostachya Pax & K. Hoffmann. มี 2 ชนิด พบที่อินเดีย จีน ภูมิภาคอินโดจีนและภูมิภาคมาเลเซีย นิวกินี ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษาฟิลิปปินส์ “balakat gahat” ที่ใช้เรียกชนิด B. luzonica (S. Vidal) Esser

ชื่อพ้อง  Sapium baccatum Roxb.

ชื่ออื่น   กระดาด, ข้าวเย็น (แพร่); เคลอเปาะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); โพบาย (สุราษฎร์ธานี); มะดีควาย (เชียงใหม่); มะม่ะ, มะมุ่, มักหมัก, มามะ (มาเลย์-ปัตตานี, ยะลา); เมี่ยงนกค้อ (อุดรธานี); แมแมะ (มาเลย์-ปัตตานี); สลีดง, สลีนก (เชียงใหม่); เหยื่อจง (ตรัง)

โพบาย: ใบเรียงเวียน ปลายแหลมยาว ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ไม่มีกลีบดอก ผลสดรูปกลม ๆ (ภาพดอก: กระบี่ - ราชันย์ ภู่มา; ภาพผล: แก่งกระจาน เพชรบุรี, ภาพซ้ายล่าง - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล, ภาพขวา - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Esser, H.-J. (1999). A partial revision of the Hippomaneae (Euphorbiaceae) in Malesia. Blumea 44: 152-159.

Esser, H.-J. and P.C. van Welzen. (2005). Euphorbiaceae (Balakata). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 119-120.

Li, B. and H.-J. Esser. (2011). Euphorbiaceae (Balakata). In Flora of China Vol. 19: 146.

กระดาด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ดูที่ โพบาย

ข้าวเย็น
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ดูที่ โพบาย

มะดีควาย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ดูที่ โพบาย

มะม่ะ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ดูที่ โพบาย

มะมุ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ดูที่ โพบาย

มักหมัก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ดูที่ โพบาย

มามะ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ดูที่ โพบาย

สลีดง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ดูที่ โพบาย

สลีนก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

ดูที่ โพบาย