สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระเช้าผีมด
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Aristolochia acuminata Lam.

Aristolochiaceae

ไม้เถา มีขนสั้นนุ่มตามลำต้น เส้นแขนงใบด้านล่าง ก้านใบ ก้านดอก และปากหลอดกลีบดอก ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 9.5-16.5 ซม. เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น เส้นแขนงใบข้างละ 3-4 เส้น ก้านใบยาว 3-6 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ยาว 3-13 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาว 1.5-3 มม. ก้านดอกยาว 5-8 มม. ดอกสีครีม ปากกลีบสีแดงอมน้ำตาล หลอดกลีบดอกยาว 0.6-1.2 ซม. ปลายกลีบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 1.2-2.5 ซม. กระเปาะกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ผลรูปรี ยาว 3-5.5 ซม. เมล็ดรูปไข่กลับ ยาว 5-7.5 มม. รวมปีก มีตุ่มด้านเดียว

พบที่อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ออสเตรเลีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และชายป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

ชื่อพ้อง  Aristolochia tagala Cham.

ชื่อสามัญ  Indian birthwort

ชื่ออื่น   กระเช้าผีมด, กระเช้ามด, กระเช้าสีดา (ภาคกลาง); ปุลิง (เชียงใหม่); หาบกะเชอ (ขอนแก่น)

กระเช้าผีมด: ใบรูปขอบขนาน เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น แผ่นใบเกลี้ยง ดอกสีครีมอมน้ำตาล ปากกลีบสีแดงอมน้ำตาลเรียวยาว (ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Do, T., C. Neinhuis and S. Wanke. (2014). New synonym of Aristolochia cambodiana Pierre ex Lecomte. Thai Forest Bulletin (Botany) 42: 96–99.

Do, T., C. Neinhuis, S. Wanke and R. Pooma. (2015). Aristolochia phuphathanaphongiana: a new species from southwestern Thailand. Nordic Journal of Botany 33: 567–571. doi 10.1111/njb.00889

Phuphathanaphong, L. (1987). Aristolochiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 1–31.

Phuphathanaphong, L. (2006). New taxa of Aristolochia (Aristolochiaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 34: 179–194.