สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เครือพูเงินขน
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Argyreia ooststroomii Hoogland

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 6 ม. มีขนแข็งเอนสีเหลืองอมน้ำตาลตามกิ่งอ่อน เส้นแขนงใบด้านล่าง และกลีบเลี้ยง ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 6-12 ซม. ก้านใบยาว 1-4 ซม. ช่อดอกยาว 3-18 ซม. ออกตามปลายกิ่ง ช่อสั้นออกตามซอกใบ ใบประดับรูปไข่ ยาว 0.5-1 ซม. ติดทน ก้านดอกยาว 3-6 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวเท่า ๆ กัน ยาว 6-8 มม. ปลายกลีบกลม ดอกรูปแตร สีขาวอมม่วง ยาว 2.5-5 ซม. ปลายจักตื้น ๆ ก้านชูอับเรณูรูปสามเหลี่ยม อับเรณูรูปแถบ ยาวประมาณ 1.5 ซม. ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก จานฐานดอกรูปถ้วย จักตื้น ๆ ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.3-1.5 ซม. ผลรูปรีกว้าง สีแดง ยาว 1-1.5 ซม. มีเมล็ดเดียว ยาวประมาณ 9 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือพุงหมู, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา นราธิวาส ขึ้นตามชายป่าหรือในป่าดิบชื้น ความสูง 100-200 เมตร

ชื่ออื่น   กอแลกาเยาะ (มาเลย์-นราธิวาส); เครือพูเงินขน (ทั่วไป)

เครือพูเงินขน: มีขนแข็งเอนสีเหลืองอมน้ำตาลตามลำต้น และกลีบเลี้ยง ช่อดอกสั้น ๆ ออกตามซอกใบ เกสรเพศผู้ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก (ภาพ: เขาฉลองชัย ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hoogland, R.D. (1953). Convolvulaceae. In Flora Malesiana Vol. 4: 504.

Staples, G. and P. Traiperm. (2010). Convolvulaceae (Argyreia). In Flora of Thailand Vol. 10(3): 357-359.