สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ประกายพรรณ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Argyreia mastersii (Prain) Raizada

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก มีขนยาวตามกิ่ง แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ใบประดับ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบรูปไข่กว้างหรือเกือบกลม ยาว 7-17 ซม. ก้านใบยาว 5-16 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก ก้านช่อยาว 3-8 ซม. ใบประดับรูปสามเหลี่ยมแคบคล้ายลิ้น ยาว 2-2.4 ซม. ติดทน มีก้านสั้น ๆ ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยง 3 กลีบนอก รูปใบหอก ยาวประมาณ 9 มม. ปลายแหลม กลีบคู่ในรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 6 มม. ปลายมน ดอกรูปแตร สีชมพูอมม่วง แถบและปากหลอดด้านในสีเข้ม ยาว 3.5-4 ซม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1.7 ซม. โคนมีต่อมขน จานฐานดอกรูปวงแหวน รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2.4 ซม. ผลเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. มีกลีบเลี้ยงที่ขยายหุ้ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือพุงหมู, สกุล)

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า และภาคเหนือของไทยที่ตาก ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูงประมาณ 1000 เมตร เป็นพืชพบใหม่ของไทย

ชื่อพ้อง  Lettsomia mastersii Prain

ประกายพรรณ: มีขนยาวทั่วไป ช่อดอกแบบช่อกระจุก ใบประดับรูปสามเหลี่ยมแคบคล้ายลิ้น ติดทน ดอกรูปแตร สีชมพูอมม่วง แถบและปากหลอดด้านในสีเข้ม (ภาพ: ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Fang, R. and G. Staples. (1995). Convolvulaceae. In Flora of China Vol. 16: 319.