สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ใบเดียวดอกเดียว
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Argostemma siamense Puff

Rubiaceae

ดูที่ ประดับหินใบเดี่ยว

ประดับหิน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Argostemma siamense Puff

Rubiaceae

ดูที่ ประดับหินใบเดี่ยวประดับหินใบเดี่ยว
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Argostemma siamense Puff

Rubiaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 10 ซม. หูใบขนาดเล็ก ใบมี 1-2 คู่ มีใบใหญ่ใบเดียว รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 6.5-14 ซม. ใบขนาดเล็กยาว 0.2-2 ซม. ไร้ก้าน ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่มหรือช่อกระจุก มี 2-10 ดอก ก้านช่อยาว 2-5 ซม. ใบประดับ 2-4 ใบ ยาว 3.5-4 มม. ก้านดอกยาว 0.5-1 ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 มม. ดอกรูปดาว มี 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 4-4.5 มม. อับเรณูติดกันเป็นรูปกรวย ยาวประมาณ 5 มม. ปลายมีรยางค์สั้น ๆ ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 6 มม. ผลเกลี้ยงหรือมีขน

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นบนก้อนหินใกล้ลำธารในป่าดิบแล้ง ความสูงถึงประมาณ 850 เมตร

ชื่อพ้อง  Argostemma monophyllum Sridith

ชื่ออื่น   ใบเดียวดอกเดียว, ประดับหิน, ประดับหินใบเดี่ยว (ทั่วไป)

ประดับหินใบเดี่ยว: ใบมี 1-2 คู่ มีใบใหญ่ใบเดียว ช่อดอกคล้ายช่อกระจุกหรือช่อซี่ร่ม ดอกรูปดาว มี 5 กลีบ อับเรณูติดกันเป็นรูปกรวย ปลายมีรยางค์สั้น ๆ (ภาพ: เขาใหญ่ นครนายก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Puff, C. (2009). Argostemma siamense Puff, a new name for A. monophyllum Sridith (Rubiaceae). Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 139.

Sridith, K. (1999). A synopsis of the genus Argostemma Wall. (Rubiaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 27: 125, 132.

Sridith, K. (1999). Four new species, a new variety, and a status change in Argostemma (Rubiaceae) from Thailand. Nordic Journal of Botany 19(2): 171-178.