สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หญ้าใบหอก
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Argostemma laeve Benn. subsp. setosum (E. T. Geddes) Sridith

Rubiaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 15 ซม. มีขนสั้นนุ่ม หูใบรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 5 มม. ใบเรียงตรงข้ามตามลำต้น แต่ละคู่ไม่เท่ากัน รูปใบหอก ยาว 2.5-3 ซม. ใบสั้น ยาวประมาณ 8 มม. ขอบมีขนครุยแข็ง ก้านใบยาวประมาณ 3 มม. ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 1.2 ซม. มี 2-5 ดอก ก้านดอกยาวประมาณ 7 มม. ใบประดับยาวประมาณ 5 มม. ใบประดับย่อยยาว 2-3 มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2 มม. ดอกรูปดาว มี 5 กลีบ รูปใบหอก ยาวประมาณ 7 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านชูอับเรณูแยกกัน ยาวประมาณ 1.5 มม. อับเรณูติดกันเป็นรูปกรวย ยาวประมาณ 7.5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 6-7 มม. ยอดเกสรเพศเมียรูปแถบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ประดับหิน, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ขึ้นตามก้อนหินใกล้ลำธารในป่าดิบชื้น ความสูง 200-1400 เมตร ส่วน subsp. laeve พบที่คาบสมุทรมลายูและสุมาตรา ใบและลำต้นเกลี้ยง สูงมากกว่า 15 ซม.

ชื่อพ้อง  Argostemma setosum E. T. Geddes

หญ้าใบหอก: ใบเรียงตรงข้ามตามลำต้น แต่ละคู่ไม่เท่ากัน รูปใบหอก ดอกรูปดาว กลีบรูปใบหอก ก้านชูอับเรณูแยกกัน อับเรณูติดกันเป็นรูปกรวย (ภาพ: เขาบรรทัด ตรัง - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Geddes, E.T. (1927). Contributions to the flora of Siam (Argostemma setosum). Kew Bulletin 1927: 169.

Sridith, K. (1999). Four new species, a new variety, and a status change in Argostemma (Rubiaceae) from Thailand. Nordic Journal of Botany 19(2): 178.