สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ประดับหินใบขน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Argostemma dispar Craib

Rubiaceae

ไม้ล้มลุก สูง 10-20 ซม. มีขนยาวตามลำต้น หูใบ แผ่นใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก หูใบรูปไข่ ยาว 4-8 มม. ใบเรียงตรงข้ามตามลำต้น ขนาดไม่เท่ากัน ดูคล้ายเรียงสลับระนาบเดียว ใบใหญ่รูปใบหอกกลับ ยาวได้ถึง 10 ซม. ใบเล็กยาว 0.3-1 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 1.5 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก มี 2-5 ดอก ก้านช่อยาวได้ถึง 2 ซม. ใบประดับยาว 3-5 มม. ก้านดอกยาว 0.5-1.2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมแคบ ๆ ยาวประมาณ 3.5 มม. ดอกรูปดาว มี 5 กลีบ กลีบรูปใบหอก ยาว 0.8-1 ซม. อับเรณูติดกันเป็นรูปกรวย ยาว 0.8-1 ซม. มีรูเปิดที่ปลาย ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. ผลมีขนหนาแน่น

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่กระบี่ ตรัง ปัตตานี ยะลา ขึ้นบนโขดหินริมลำธารในป่าดิบชื้น ความสูง 700-1300 เมตร

ประดับหินใบขน: มีขนยาวตามลำต้น หูใบ แผ่นใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบเรียงตรงข้ามตามลำต้น ขนาดไม่เท่ากัน ดูคล้ายเรียงสลับระนาบเดียว ช่อดอกมี 2-5 ดอก ดอกรูปดาว มี 5 กลีบ อับเรณูติดกันเป็นรูปกรวย (ภาพ: เขาพนมเบญจา กระบี่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Puff, C. (2009). Argostemma siamense Puff, a new name for A. monophyllum Sridith (Rubiaceae). Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 139.

Sridith, K. (1999). A synopsis of the genus Argostemma Wall. (Rubiaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 27: 125, 132.

Sridith, K. (1999). Four new species, a new variety, and a status change in Argostemma (Rubiaceae) from Thailand. Nordic Journal of Botany 19(2): 171-178.