สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ไม้หอม
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte

Thymelaeaceae

ดูที่ กฤษณากฤษณา
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte

Thymelaeaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน ก้านใบ ก้านช่อดอก และก้านดอก ใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 6-12 ซม. แผ่นใบมีขนประปรายตามขอบใบและเส้นกลางใบ ก้านใบยาว 3-7 มม. ก้านช่อดอกยาว 3-5 มม. มี 4-6 ดอกในแต่ละช่อ ก้านดอกยาว 0.5-1 ซม. กลีบเลี้ยงมีขนประปราย รูปรี ยาว 3-4 มม. ขยายในผล กลีบดอกยาว 1-1.5 มม. มีขนยาวหนาแน่น รังไข่มีขนประปราย ผลรูปรีเกือบกลม ยาว 2.5-3.5 ซม. มีขนประปราย เมล็ดรูปรี ยาวประมาณ 1 ซม.

พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยส่วนมากพบที่เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

ชื่อสามัญ  Egle wood

ชื่ออื่น   กฤษณา (ภาคตะวันออก); ไม้หอม (ภาคใต้)

กฤษณา: กลีบเลี้ยงขยายในผล (ภาพ: cultivated - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Peterson, B. (1997). Thymelaeaceae. In Flora of Thailand Vol. 6(3): 226-232.

Wang, Y., L.I. Nevling and M.G. Gilbert. (2007). Thymelaeaceae. In Flora of China Vol. 13: 214.