สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   สะเม็กขาว
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Agapetes bracteata Hook. f. ex C. B. Clarke

Ericaceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย สูงได้ถึง 2 ม. มีขนตามปลายกิ่ง ก้านใบ ช่อดอก ก้านดอก และใบประดับ ใบเรียงเวียน รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 3.5-6 ซม. ปลายแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง โคนมนหรือกลม ก้านใบยาว 3-4 มม. ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ออกตามซอกใบ ยาว 5-7 ซม. ดอกเรียงห่าง ๆ ก้านดอกยาว 0.5-1.5 ซม. ใบประดับคล้ายใบ ติดทน รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 0.6-1.2 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงสั้น กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาว 2-3 มม. ดอกสีขาว หลอดกลีบยาว 0.8-1.5 ซม. กลีบแฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง รูปใบหอก ปลายม้วนงอกลับ เกสรเพศผู้ยื่นพ้นหลอดกลีบ อับเรณูยาวเท่า ๆ ก้านชูอับเรณู ยาวประมาณ 3 มม. หลอดยาวประมาณ 6 มม. มีเดือย 2 อัน ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 ซม. สุกสีดำ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ประทัดดอย, สกุล)

พบที่พม่า และเวียดนามตอนใต้ ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย และภาคตะวันออกที่ปราจีนบุรี ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 1000-1200 เมตร

สะเม็กขาว: ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ดอกเรียงห่าง ๆ ปลายกลีบดอกม้วนงอกลับ ใบประดับคล้ายใบ ติดทน เกสรเพศผู้ยื่นพ้นหลอดกลีบ ผลสุกสีดำ (ภาพดอก: ภูหลวง เลย - ธรรมรัตน์ พุทธไทย; ภาพผล: เขาใหญ่ ปราจีนบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Clarke, C.B. (1881). Vaccinaceae. In Flora of British India Vol. 3: 448.

Watthana, S. (2015). Ericaceae. In Flora of Thailand Vol. 13(1): 103.