สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เฟินก้านดำ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Adiantum stenochlamys Baker

Pteridaceae

เฟินมีเหง้าสั้น ๆ ตั้งขึ้น เกล็ดสีน้ำตาลทอง รูปแถบ ยาว 7-8 มม. ใบประกอบออกเป็นกระจุก เกลี้ยง ก้านใบไม่มีร่องด้านบน ยาวได้ถึง 30 ซม. โคนก้านมีเกล็ด แผ่นใบยาว 5.5-21 ซม. ใบช่วงล่างใบประกอบ 3 ชั้น มีใบประกอบย่อยประมาณ 3 คู่ แกนกลางสีดำ คู่ล่างยาว 2.5-15 ซม. ใบย่อยรูปพัด ยาว 0.6-1.5 ซม. โคนมนหรือแหลม ปลายมนหรือจักเป็นพู แผ่นใบด้านล่างบางครั้งมีนวล มีก้านชัดเจน กลุ่มอับสปอร์เรียงตามขอบใบช่วงปลาย ต่อเนื่องรูปสี่เหลี่ยมมน ๆ หรือเรียวยาว หรือเรียงแยกกัน มี 1-8 อับสปอร์

พบที่กัมพูชา ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ มีความผันแปรสูง อาจเป็นคนละชนิดกับ A. fragiliforme C. Chr. ที่ใน Flora of Thailand ระบุว่าเป็นชื่อพ้อง

เฟินก้านดำ: A. stenochlamys ใบช่วงล่างใบประกอบ 3 ชั้น ใบย่อยรูปพัด กลุ่มอับสปอร์เรียงตามขอบใบช่วงปลาย ต่อเนื่องรูปสี่เหลี่ยมมน ๆ หรือเรียวยาว หรือเรียงแยกกัน (ภาพ: เกาะช้าง ตราด - ธรรมรัตน์ พุทธไทย)

เอกสารอ้างอิง

Lin, Y., J. Prado and M.G. Gilbert. (2013). Pteridaceae (Adiantum). In Flora of China Vol. 2-3: 238.

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1989). Pteridaceae. In Flora of Thailand Vol. 3(2): 206-216.

เฟินผักชีก้านดำ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Adiantum stenochlamys Baker

Pteridaceae

ดูที่ เฟินก้านดำ