สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กีวีป่า
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Actinidia rubricaulis Dunn

Actinidiaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง กิ่งเกลี้ยง มีช่องอากาศ ใบเรียงเวียน รูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 6-16 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว ขอบจักฟันเลื่อย เส้นแขนงใบข้างละ 6-7 เส้น เส้นใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 1-3 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกสั้น ๆ ตามซอกใบหรือตามกิ่ง มีดอกเดียวหรือ 2-5 ดอก ใบประดับขนาดเล็ก ก้านดอกยาวได้ถึง 2.5 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ ยาว 4-5 มม. ติดทน ขอบมีขนครุย ดอกสีขาวหริืออมแดง มี 5 กลีบ รูปไข่หรือเกือบกลมเรียงซ้อนเหลื่อม ยาว 0.7-1 ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านชูอับเรณูยาว 1-3.5 ซม. อับเรณูสีเหลือง โคนรูปเงี่ยง ไม่มีจานฐานดอก คาร์เพลจำนวนมากเชื่อมติดกัน มีขนสั้นนุ่ม ออวุลจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียเท่าจำนวนคาร์เพล แผ่เป็นรัศมีกระจาย ยาวได้ถึง 3 มม. ผลสดรูปไข่หรือเกือบกลม ยาว 1.5-2 ซม. มีช่องอากาศกระจาย ผนังชั้นในฉ่ำ เมล็ดขนาดเล็ก จำนวนมาก

พบที่จีนตอนใต้ และภาคเหนือของไทยที่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1600-1850 เมตร

สกุล Actinidia Lindl. มีประมาณ 55 ชนิด พบในเอเชีย โดยเฉพาะจีนที่มีมากกว่า 50 ชนิด ในไทยมีพืชพื้นเมือง 2 ชนิด อีกชนิดคือ A. latifolia (Gardner & Champ.) Merr. ดอกจำนวนมากกว่า และผลขนาดใหญ่กว่า ส่วนกีวีที่เป็นไม้ผลที่นิยมปลูกทางภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นชนิด A. deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson ซึ่งถูกนำเข้าไปในนิวซีแลนด์จนกลายเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อ และถูกเรียกว่า Kiwi fruit ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “aktin” รัศมี ตามลักษณะการติดของก้านเกสรเพศเมีย

กีวีป่า: กิ่งเกลี้ยง มีช่องอากาศ ใบเรียงเวียน ปลายแหลมหรือแหลมยาว ขอบจักฟันเลื่อย ผลมีช่องอากาศ กลีบเลี้ยงติดทน (ภาพ: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Keng, H. (1972). Actinidiaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 139-140.

Li, J., X. Li and D.D. Soejarto. (2007). Actinidiaceae. In Flora of China Vol. 12: 334, 341.