สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

พุทธมุลี
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Actephila ovalis (Ridl.) Gage

Phyllanthaceae

ดูที่ สีสม