สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก่วมภูคา
วันที่ 29 เมษายน 2559

Acer pseudowilsonii Y. S. Chen

Sapindaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. กิ่งเกลี้ยง ใบรูปฝ่ามือมี 3 แฉก หรือจักมนที่โคนทั้งสองข้าง ยาว 10-13 ซม. กว้าง 11.5-14 ซม. เปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มหรือแดงก่อนผลัดใบ ปลายแหลมยาวคล้ายหาง เส้นแขนงใบรูปฝ่ามือ ก้านใบยาว 4.5-5.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงออกตามปลายกิ่ง ห้อยลง ยาว 10-20 ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 มม. มีขนสั้นนุ่ม กลีบดอกสีขาว ขนาดเท่า ๆ กลีบเลี้ยง หรือยาวกว่าเล็กน้อย ขอบจัก ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 1 มม. อับเรณูสีแดง ผลรูปรี ยาวประมาณ 1 ซม. ปีกยาว 3-3.5 ซม. กางออก ก้านผลยาว 1.3-1.8 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1000-1400 เมตร เคยระบุว่าเป็นชนิด A. wilsonii Rehder

ก่วมภูคา: ใบรูปฝ่ามือมี 3 แฉก ปลายแหลมยาวคล้ายหาง ผลมีปีกกางออก (ภาพ: ดอยภูคา น่าน; ภาพต้นและช่อผลอ่อน - โสมนัสสา แสงฤทธิ์, ช่อผลแก่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, Y.S. (2010). A new species of Acer (Aceraceae) from northern Thailand. Blumea 55(3): 242-245.

Santisuk, T. (1998). A systematic study of the genus Acer (Aceraceae) in Thailand. Natural History Bulletin of the Siam Society 46: 93-104.

Xu, T., Y. Chen, P.C. de Jong, H.J. Oterdoom and C.S. Chang. (2006). Aceraceae. In Flora of China Vol. 11: 516-549.