สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หนวดปลาดุก

หนวดปลาดุก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Polyalthia stenopetala (Hook. f. & Thomson) Finet & Gagnep.

Annonaceae

ไม้ต้น สูง 6-10 ซม. มีขนสีน้ำตาลแดงหนาแน่นตามกิ่งอ่อน ก้านใบ เส้นแขนงใบและเส้นกลางใบด้านล่าง ก้านดอก และผล ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ หรือรูปใบหอกกลับ ยาว 9-23 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนรูปลิ่ม มน หรือเว้าตื้น ก้านใบยาว 3-4 มม. ดอกออกเป็นกระจุกแน่นตามลำต้นและกิ่ง ก้านดอกยาว 6-7 มม. ใบประดับขนาดเล็กติดที่โคน กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาว 1-1.5 ซม. มีขนทั้งสองด้าน กลางกลีบเป็นสันนูน ดอกสีแดงหรือน้ำตาลแดง กลีบรูปแถบ ยาวเท่า ๆ กัน ยาว 8-9.5 ซม. มีขนประปราย เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2 มม. มีรยางค์สั้น ๆ มี 4-7 คาร์เพล มีขนยาว เกสรเพศเมียไร้ก้าน ผลย่อยมี 1-6 ผล รูปรีกว้างเกือบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. ผลแก่เกลี้ยง ก้านผลหนา ยาว 2-6 มม. มี 1-5 เมล็ด เว้าทั้งสองด้าน มีริ้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระเจียน, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ตรัง ปัตตานี ยะลานราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร

ชื่อพ้อง  Unona stenopetala Hook. f. & Thomson

หนวดปลาดุก: ดอกออกเป็นกระจุกแน่นตามลำต้น กลีบดอกรูปแถบ ยาวเท่าๆ กัน ผลย่อยรูปรีกว้างเกือบกลม มีขนสีน้ำตาลหนาแน่น (ภาพ: เบตง ยะลา; ภาพดอก - วรดลต์ แจ่มจำรูญ, ภาพผล - ราชันย์ ภู่มา)เอกสารอ้างอิง

Sinclair, J. (1955). A revision of the Malayan Annonaceae. Gardens’ Bulletin Singapore 14: 285.

Turner, I.M. (2014). Annonaceae (Polyalthia). In Tree Flora of Sabah and Sarawak Vol. 8: 162.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช