สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หญ้าไซ

หญ้าไซ
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Leersia hexandra Sw.

Poaceae

หญ้าหลายฤดู เหง้าสั้น ลำต้นทอดนอน ยาว 0.3-1 ม. ข้อมีขน ใบรูปแถบ ยาว 15-25 ซม. โคนเรียวสอบ ขอบใบและเส้นกลางใบมีขนสาก แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขนสาก ลิ้นใบเป็นเยื่อบาง ยาว 2-2.4 มม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 9-15 ซม. ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ รูปขอบขนาน ยาว 3.4-5 มม. ก้านช่อยาวประมาณ 5 มม. กาบช่อลดรูปติดกับปลายช่อเป็นแคลลัส ดอกย่อยมีดอกเดียว สมบูรณ์เพศ กาบล่างแข็ง รูปเรือ ยาว 3.3-3.9 มม. ปลายแหลม เส้นกาบ 5 เส้น มีขนแข็งบนเส้นภายใน กาบบนหยาบ หนา รูปรี ยาว 3.2-3.7 มม. เส้นกาบ 3 เส้น มีสันเป็นเส้น จักซี่หวี เกล็ดประดับรูปลิ่ม เกสรเพศผู้ 6 อัน

พบในแอฟริกา อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ เอเชีย และออสเตรเลีย ในไทยพบทุกภาคตามพื้นที่ชุ่มน้ำ

สกุล Leersia Sw. มีประมาณ 20 ชนิด ในไทยพบ 2 ชนิด อีกชนิด คือ L. stipitata Bor ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน Johann Georg Daniel Leers (1727-1774)

หญ้าไซ: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ (ภาพ: น้ำหนาว เพชรบูรณ์ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)เอกสารอ้างอิง

Gilliland, H.B., R.E. Holttum and N.L. Bor. (1971). A revised Flora of Malaya. Vol. 3. Grasses. Botanic Gardens, Government Printing Office, Singapore.

Liu, L. and S.M. Phillips. (2006). Poaceae (Leersia). In Flora of China Vol. 22: 184-185.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช