สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หญ้าไข่เหาหลวง

หญ้าไข่เหาหลวง
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Panicum notatum Retz.

Poaceae

หญ้าหลายฤดู สูงได้ถึง 2 ม. ใบรูปขอบขนานหรือรูปแถบ ยาว 10-20 ซม. โคนมนหรือเว้าตื้น ขอบมีขนสาก กาบใบมีริ้ว ลิ้นใบบาง ปลายมีขนครุย ช่อดอกยาว 10-40 ซม. ช่อดอกย่อยรูปรีแกมรูปไข่ ยาว 2-3 มม. มีขนละเอียด กาบช่อดอกย่อยล่างแยกโดยปล้องข้อ สั้นกว่าช่อดอกย่อย รูปไข่ เส้นกาบ 3-5 เส้น กาบช่อดอกย่อยบนยาวเท่า ๆ ช่อดอกย่อย เส้นกาบ 3-5 เส้น กาบดอกล่างคล้ายกาบช่อดอกย่อยบน ไม่มีเกล็ดประดับ กาบดอกบนยาวเท่า ๆ ช่อดอกย่อย หนา เรียบ อับเรณูสีม่วง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หญ้ากินนี, สกุล)

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายป่าหรือในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น

ชื่ออื่น   หญ้าไข่เหาหลวง (เชียงใหม่); หญ้ายุง (เลย)

หญ้าไข่เหาหลวง: ลิ้นใบบาง ปลายมีขนครุย ขอบใบมีขนสาก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (ภาพ: ลำปาง - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)เอกสารอ้างอิง

Chen, S.L. and S.A. Renvoize. (2006). Poaceae (Panicum). In Flora of China Vol. 22: 513-514.

Norsaengsri, M. (2006). Systematics of Poaceae subtribe Setariinae in Thailand. Ph.D. Thesis, Khon Kaen University.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช