สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หญ้าเหนียวหมา

หญ้าเหนียวหมา
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Centotheca lappacea (L.) Desv.

Poaceae

หญ้าล้มลุกหลายฤดู มีเหง้า ลำต้นสูง 30-60 ซม. ข้อบวมพอง ใบรูปใบหอก ยาว 10-16 ซม. โคนสอบ ขอบมีขนสาก เส้นใบมีเส้นขวางเป็นตาราง ลิ้นกาบขอบมีขนครุย ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ช่อแขนงคล้ายช่อกระจะ ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ เรียงเวียน รูปใบหอกแกมรูปไข่ แบนด้านข้าง ยาว 5-7 มม. ก้านช่อยาวได้ถึง 3 มม. กาบช่อดอกย่อยบาง รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายแหลม เส้นกาบ 3 เส้น กาบล่างยาวประมาณ 2.5 มม. สันกลางกาบมีหนาม กาบบนยาว 3-3.5 มม. เกลี้ยง มีดอกย่อย 3 ดอก ดอกล่างสมบูรณ์เพศ กาบบาง เกลี้ยง กาบล่างรูปใบหอก ยาวประมาณ 4 มม. เส้นกาบ 7 เส้น กาบบนรูปคล้ายเรือ ยาวประมาณ 3 มม. ปลายมีขนด้านข้าง เส้นกาบ 2 เส้น ดอกบน 2 ดอก เป็นหมัน กาบบาง ปลายกาบมีขนด้านข้าง ยาวประมาณ 3 มม. กาบล่างรูปใบหอก มีขนต่อมบนเส้นกาบ เส้นกาบ 7 เส้น กาบบนรูปเรือ เส้นกาบ 2 เส้น

พบในแอฟริกา อินเดีย ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน จีน พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทุกภาค เป็นวัชพืช ความสูงถึงประมาณ 2000 เมตร

สกุล Centotheca Desv. มี 3 ชนิด พบในแอฟริกา เอเชียเขตร้อน ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “kenteo” หนาม และ “theke” กาบ ตามลักษณะกาบล่างช่อดอกย่อย

ชื่อสามัญ  Barbed grass

ชื่ออื่น   ขนหมอยแม่ม่าย (สตูล); หญ้าอีเหนียว (ชัยนาท); หญ้าเหนียวหมา (ระนอง); เหล็กไผ่ (สุราษฎร์ธานี)

หญ้าเหนียวหมา: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ช่อแขนงลดรูปคล้ายช่อกระจะ ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ เรียงเวียน มีก้านช่อ ปลายกาบมีขนด้านข้าง (ภาพ: แก่งกระจาน เพชรบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

หญ้าเหนียวหมา
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Scrotochloa urceolata (Roxb.) Judz.

Poaceae

ดูที่ หญ้าเหล็กนกคุ่มเอกสารอ้างอิง

Gilliland, H.B., R.E. Holttum and N.L. Bor. (1971). A revised Flora of Malaya. Vol. 3. Grasses. Botanic Gardens, Government Printing Office, Singapore.

Liu, L. and S.M. Phillips. (2006). Poaceae (Centotheca). In Flora of China Vol. 22: 445.

Norsaengsri, M. and P. Chantaranothai. (2008). The tribe Centotheceae (Poaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 36: 53-55.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช