สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หญ้าหลังเม่น

หญ้าหลังเม่น
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf

Poaceae

หญ้าล้มลุกฤดูเดียว มีไหล ลำต้นทอดนอน ยาว 20-40 ซม. ข้อบวมพอง มีขน ใบรูปแถบ ยาว 2-8 ซม. โคนสอบเรียว แผ่นใบมีขน กาบใบสั้นกว่าปล้อง ยาว 2-3 ซม. ขอบมีขน ลิ้นกาบบาง ขอบมีขนครุย ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงแคบ ๆ ยาว 13-16 ซม. แกนช่อแบน ก้านช่อยาว 13-14 ซม. ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ เรียงเวียน รูปใบหอกแกมรูปไข่ แบนด้านข้าง ยาวประมาณ 4 มม. มีก้านช่อสั้น ๆ กาบล่างรูปใบหอก บาง มีขนสั้น เส้นกาบ 3 เส้น กาบบนหนา มีขนต่อม เส้นกาบ 5 เส้น ดอกย่อยดอกล่างเพศผู้ กาบยาวประมาณ 4 มม. กาบล่างบาง รูปขอบขนาน มีขนต่อม เส้นกาบ 5 เส้น กาบบนบาง รูปใบหอก ดอกบนสมบูรณ์เพศ กาบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน หนา เป็นมันวาว เส้นกาบ 3 เส้น กาบล่างยาวประมาณ 2.5 มม. กาบบนยาวประมาณ 2.2 มม.

พบในเขตร้อน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ ชายป่าหรือในป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1800 เมตร

สกุล Pseudechinolaena Stapf มีประมาณ 6 ชนิด ในไทยพบชนิดเดียว ชื่อสกุลหมายถึงคล้ายหญ้าในสกุล Echinolaena

ชื่อพ้อง  Echinolaena polystachya Kunth

หญ้าหลังเม่น: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงแคบ ๆ แกนช่อแบน ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ เรียงเวียน กาบบนมีขนต่อม (ภาพ: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)เอกสารอ้างอิง

Chen, S.L. and S.M. Phillips. (2006). Poaceae (Pseudechinolaena). In Flora of China Vol. 22: 500-501.

Gilliland, H.B., R.E. Holttum and N.L. Bor. (1971). A revised Flora of Malaya. Vol. 3. Grasses. Botanic Gardens, Government Printing Office, Singapore.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช