สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หญ้าลอยลม

หญ้าลอยลม
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr.

Poaceae

หญ้าหลายฤดู ไหลแยกแขนง ต้นที่มีช่อดอกสูง 30-100 ซม. แยกเพศต่างต้นหรือดอกเพศผู้แยกต้น โคนกาบใบมีขน ลิ้นกาบบาง มีขนครุยหนาแน่น ใบรูปแถบ เรียงสลับระนาบเดียว ยาว 5-22 ซม. แข็ง ปลายแหลมคล้ายหนาม ขอบมีขนสาก ช่อดอกเพศผู้แบบช่อกระจะเชิงประกอบ ออกเป็นกระจุก 2-5 ช่อ กาบประดับรูปไข่หรือรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 2.6 ซม. ช่อกระจะยาว 3-6 ซม. ช่อดอกย่อยเรียงซ้อนเหลื่อมห่าง ๆ 5-10 ช่อ รูปใบหอก ยาว 0.8-1.2 ซม. กาบสั้นกว่าช่อ เส้นกาบ 7-10 เส้น ดอกย่อยดอกล่างกาบบาง ยาวประมาณ 8 มม. เส้นกาบ 5-7 เส้น กาบล่างมีสัน อับเรณูยาว 4.5-5 มม. ดอกบนไม่มีเส้นกาบ ช่อดอกเพศเมียหรือช่อดอกสมบูรณ์เพศคล้ายช่อเชิงลด ออกเป็นกระจุกแน่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 20-35 ซม. กาบประดับรูปแถบ ยาว 20-34 ซม. และรูปคล้ายเข็ม ยาว 6-12 ซม. ช่อดอกย่อยรูปใบหอก ยาว 1-2 ซม. กาบรูปใบหอก ยาว 1-1.2 ซม. เส้นกาบจำนวนมาก ดอกย่อยดอกล่าง กาบยาวเท่า ๆ กาบช่อ เส้นกาบ 5-7 เส้น ดอกบน มีเส้นกาบ 2 เส้น

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ ไห่หนาน พม่า กัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามชายหาด

สกุล Spinifex L. มี 4 ชนิด พบตามชายฝั่งทะเลในเอเชีย ออสเตรเลีย หมู่เกาะแปซิฟิก และนิวซีแลนด์ ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษาละติน “spina” หนาม ตามลักษณะของใบหรือช่อดอก

ชื่อพ้อง  Stipa littorea Burm. f., S. spinifex L., Spinifex squarrosus L.

ชื่ออื่น   หญ้าลอยลม, หญ้าลิงลม (สงขลา); หญ้าลูกลม (กรุงเทพฯ)

หญ้าลอยลม: ไหลแยกแขนง ใบรูปแถบ เรียงสลับระนาบเดียวหนาแน่น ช่อดอกมีกาบประดับ ช่อดอกเพศผู้แบบช่อกระจะเชิงประกอบ ช่อดอกเพศเมียหรือช่อดอกสมบูรณ์เพศแบบช่อกระจะคล้ายช่อเชิงลด ออกเป็นกระจุกแน่น (ภาพบน ต้นและช่อดอกเพศผู้: บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์, ภาพล่าง ช่อดอกเพศเมีย: เทพา ปัตตานี; - ราชันย์ ภู่มา)เอกสารอ้างอิง

Chen, S.L. and S.M. Phillips. (2006). Poaceae (Spinifex). In Flora of China Vol. 22: 553.

Gilliland, H.B., R.E. Holttum and N.L. Bor. (1971). A revised Flora of Malaya. Vol. 3. Grasses. Botanic Gardens, Government Printing Office, Singapore.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช