สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หญ้าปากควาย

หญ้าปากควาย
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

Poaceae

หญ้าฤดูเดียว ลำต้นทอดนอน ยาว 30-60 ซม. ข้อบวมพอง ใบรูปแถบ ยาว 5-32 ซม. โคนตัด ขอบมีขนยาวห่าง กาบใบสั้นหรือยาวกว่าปล้อง ลิ้นกาบบาง ยาว 1-2 มม. ขอบมีขนครุย ช่อดอกแยกแขนงคล้ายรูปนิ้วมือ ออกที่ปลายกิ่ง กว้าง 4-6 ซม. ช่อย่อยแบบช่อกระจะ มี 3-9 ช่อ ยาว 2-4 ซม. แกนช่อเป็นเหลี่ยม ช่อดอกย่อยติดที่แกนแขนงช่อด้านเดียว เรียงเวียน ไร้ก้าน รูปไข่ แบนด้านข้าง ยาว 3.5-4.5 มม. กาบช่อดอกย่อยบาง สั้นกว่าช่อดอกย่อย กลางสันมีขน เส้นกาบ 3 เส้น กาบล่างรูปใบหอก ปลายแหลม กาบบนรูปไข่ ปลายเรียวแหลมคล้ายรยางค์ ดอกย่อยมี 3-4 ดอก ดอกล่างไม่มีเพศ กาบล่างรูปไข่ ยาว 3 มม. ปลายเรียวแหลม เนื้อบาง มีขนบริเวณสันกลางกาบ กาบบนรูปไข่กลับ ดอกบนสมบูรณ์เพศ กาบรูปไข่ ยาว 2-4 มม. มีขน ปลายยาวคล้ายหาง ดอกที่เหลืออยู่ด้านบน ไม่มีเพศ กาบบาง สั้นกว่าในดอกบน ผิวเมล็ดเป็นคลื่น

พบทั่วไปในเขตร้อน เป็นวัชพืชในอเมริกาและยุโรป ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามที่โล่ง โดยเฉพาะที่เป็นดินทราย ความสูงถึงประมาณ 650 เมตร

สกุล Dactyloctenium Willd. มี 13 ชนิด ส่วนมากพบในแอฟริกา และอินเดีย ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “daktylos” นิ้วมือ และ “ktenion” ซี่หวี ตามลักษณะช่อดอกและการเรียงตัวของช่อดอกย่อย

ชื่อพ้อง  Cynosurus aegyptius L.

ชื่อสามัญ  Beach wire-grass, Crowsfoot grass, Egyptian finger grass, Giant button grass

ชื่ออื่น   หญ้าปากกล้วย, หญ้าปากควาย (ภาคกลาง)

หญ้าปากควาย: ช่อดอกแยกแขนงคล้ายรูปนิ้วมือ ออกที่ปลายกิ่ง (ภาพ: หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)เอกสารอ้างอิง

Chen, S.L. and S.M. Phillips. (2006). Poaceae (Dactyloctenium). In Flora of China Vol. 22: 480.

Gilliland, H.B., R.E. Holttum and N.L. Bor. (1971). A revised Flora of Malaya. Vol. 3. Grasses. Botanic Gardens, Government Printing Office, Singapore.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช