วารสาร Thai Forest Bulletin (Botany)

 

วารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) เป็นวารสารที่เสนองานวิจัย บทความด้านอนุกรมวิธานพืช (taxonomy), โดยเฉพาะพืชที่มีท่อลำเลียง(vascular plants), การตั้งชื่อ (nomenclature), วิวัฒนาการชาติพันธุ์ (phylogeny), systematics, เขตชีวภูมิศาสต์ (plant geography) และ พฤกษภูมิศาสตร์ (floristics) นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงงานวิจัยด้านสัณฐานวิทยาพืช (morphology), เรณูวิทยา (palynology), วิทยาเซลล์ (cytotaxonomy), เคมีอนุกรมวิธาน (chemotaxonomy), กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืช บทความทั้งหมดจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของคณะบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ก่อนส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ กรุณาอ่าน Guidelines for Authors อย่างละเอียด และดูตัวอย่างการตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ของโลก (new taxon) และการเขียนบรรยายพรรณไม้ (plant description) ด้วย มิเช่นนั้นบทความของท่านอาจไดัรับการตีพิมพ์ล่าช้าออกไปอีก

 

วารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (hard copy) และในรูปแบบอิเล็คโทรนิค (electronic journal) โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับเล่มที่ 44 ฉบับที่ 1 (ค.ศ. 2016) ทางวารสารจะใช้ระบบการส่งและการตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin/index นอกจากบทความจะสามารถสืบค้นได้จากหน้าเวปไซด์ดังกล่าวแล้ว ยังสามารถสืบค้นได้จาก Scopus website <www.scopus.com/> ส่วน ACI website <www.asean-cites.org> จะสามารถสืบค้นได้ในอนาคตอันใกล้

 

- Author's guide

- Reviewer's guide

- Section Editor's guide

 

บทความแต่ละบทความในรูปแบบอิเล็คโทรนิกกำกับโดย Digital Object Identifier (DOI) ตาม International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants (McNeill et al. 2012) ซึ่งในแต่ละปีบทความจะถูกรวบรวมและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มต่อไป

 

Reference
McNeill, J., Barrie, F.R., Buck, W.R., Demoulin, V., Greuter, W., Hawksworth, D.L., Herendeen, P.S., Knapp, S., Marhold, K., Prado, J., Prud'homme Van Reine, W.F. Smith, G. F., Wiersema, J.H. & Turland, N. J. (2012). International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants (Melbourne Code). Regnum Veg. 154. Koeltz Scientific Books, Koenigstein.

 

Advisors: Chamlong Phengklai, Kongkanda Chayamarit
Editors: Rachun Pooma, Tim Utteridge
Managing Editor: Nannapat Pattharahirantricin

Assistant Managing Editor: Sawita Yooprasert

Editorial Board:

Anders Barfod Aarhus University, Denmark
  Hans-Joachim Esser Botanische Staatssammlung München, Germany
  Bob Harwood formerly, Northern Territory Herbarium, Darwin, Australia
  Stuart Lindsay National Parks Board, Singapore
  David J. Middleton Singapore Botanic Gardens, Singapore
  John A.N. Parnell Trinity College Dublin, Ireland
  Rachun Pooma Forest Herbarium, Thailand
  Pimwadee Pornpongrungrueng Khon Kaen University, Thailand
  Andre Schuiteman Royal Botanic Gardens, Kew, UK
  David A. Simpson Royal Botanic Gardens, Kew, UK
  Piyakaset Suksathan Queen Sirikit Botanic Garden, Thailand
  Tim Utteridge Royal Botanic Gardens, Kew, UK
  Peter C. van Welzen Naturalis Biodiversity Center, The Netherlands

 

สืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany)

 

 


 

Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 45 No. 1-2 (2017)

 

 


 

Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 46 No. 1 (2018)

 

Table of Contents
Articles    
A new record of Mucuna Adans. (Leguminosae) for Thailand
Charan Leeratiwong, Saijai Jornead, Jiratthi Satthaphorn, Pranom Chantaranothai
DOI: 10.20531/TFB.2018.46.1.01
Published online: 3 January 2018
  pdf
1-3

 

   

<กลับขึ้นด้านบน>