คำถามที่มีการสอบถามบ่อยครั้ง (frequently asked questions-FAQ)

 

 
 • ตัวอย่างพรรณไม้ในหอพรรณไม้ มาจากไหน ใครเป็นคนรวบรวม (คำตอบ)

 

 
 • การเริ่มเก็บตัวอย่างพรรณไม้ของหอพรรณไม้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (BKF) เริ่มต้นเมื่อไร (คำตอบ)

 

 
 • สูตรน้ำยาที่ใช้อาบตัวอย่างพรรณไม้แห้งมีส่วนผสมอย่างไร (คำตอบ)

 

 
 • กระดาษที่หอพรรณไม้ใช้เย็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งมีขนาด และความหนาเท่าใด (คำตอบ)

 

 
 • หลังการตรวจสอบชื่อพรรณไม้แล้ว มีรายละเอียดอะไรบ้าง จัดเก็บอย่างไร ขอดูได้หรือไม่ (คำตอบ)

 

 
 • การทำหนังสือเพื่อขออนุญาตเข้าใช้หอพรรณไม้ต้องเรียนถึงใคร (คำตอบ)

 

 
 • หนังสือขออนุญาตเข้าใช้หอพรรณไม้สามารถใช้ได้ระยะเวลานานเท่าใด (คำตอบ)

 

 
 • การส่งตัวอย่างเพื่อขอตรวจสอบชนิดพันธุ์พืชมีขั้นตอนอย่างไร (คำตอบ)

 

 
 • การตรวจสอบชนิดพันธุ์พืชมีค่าบริการและระยะเวลาเท่าใด (คำตอบ)

 

 
 • ตัวอย่างที่จะส่งมาเป็นตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงงานวิจัย (voucher specimens) เพื่อขอหมายเลขอ้างอิง งานวิจัยต้องเตรียมอย่างไร (คำตอบ)

 

 
 • พืชที่มีชื่อไทยเรียกไม่เหมือนกับในหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นชนิดเดียวกัน (คำตอบ)

 

 
 • ทราบชื่อไทยของพืช จะทราบได้อย่างไรว่ามีชื่อพฤกษศาสตร์อย่างไร (คำตอบ)

 

 
 • รูปภาพพรรณไม้ตามสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ที่มีชื่อไทย ชื่อสามัญ หรือพฤกษศาสตร์ระบุไว้ จะทราบได้อย่างไรว่าชื่อนั้นถูกต้องแล้ว (คำตอบ)

 

 
 • การเข้าใช้บริการห้องสมุดพฤกษศาสตร์ต้องทำหนังสือขอเข้าใช้หรือไม่ (คำตอบ)

 

 
 • การขอรับหนังสือและเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ทำได้อย่างไร (คำตอบ)

 

 

 

 

<กลับขึ้นด้านบน>