ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

ประกาศ!
ปิดปรับปรุงห้องตัวอย่างพรรณไม้ดองและพืชกลุ่มเฟินอย่างไม่มีกำหนด

Newly released!
Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 46 No. 1 (2018), online version

Thai Jounal Online

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ออนไลน์

ฐานข้อมูลพืช

ฐานข้อมูลพืชของสำนักงานหอพรรณไม้ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลชื่อพรรณไม้จากหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 และปรับปรุงข้อมูลล่าสุด สารานุกรมพืช ข้อมูลรายละเอียดด้านพฤกษศาสตร์ของพืชแต่ละชนิด สกุล หรือวงศ์ ซึ่งฐานข้อมูลชื่อพรรณไม้จะเชื่อมโยงกับข้อมูลสารานุกรมพืช ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบหอพรรณไม้ BKF และฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดพฤกษศาสตร์ป่าไม้

สื่อสิ่งพิมพ์ใหม่

ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์และสวนรวมพรรณไม้ป่า

<