• วิสัยทัศน์
    วิจัยพรรณไม้ไทยสู่ความเป็นเลิศ หอพรรณไม้และฐานข้อมูลได้มาตรฐาน บริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข่าวพฤกษศาสตร์ป่าไม้

ประกาศ! ตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (COVID-19)
1) ขอระงับการให้บริการการเข้าศึกษาตัวอย่างพรรณไม้และห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563
2) งดพิธีทำบุญในโอกาส 90 ปี หอพรรณไม้ และ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์ ในวันที่ 1 พฤษภาม 2563
3) ปิดให้บริการพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกแห่ง

ประกาศปิดสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ

Recently published articles in Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 48 No. 1, 2020

ข้อมูลพรรณไม้ และดาวน์โหลดหนังสือ

Thai Jounal Online

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ออนไลน์

ข้อมูลพืช

ข้อมูลพืชกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้หรือสำนักงานหอพรรณไม้เดิม ประกอบด้วยข้อมูลชื่อพรรณไม้จากหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ข้อมูลสารานุกรมพืช ที่มีรายละเอียดด้านพฤกษศาสตร์ของพืชแต่ละชนิด สกุล หรือวงศ์ พร้อมภาพประกอบ ซึ่งข้อมูลชื่อพรรณไม้จะเชื่อมโยงกับข้อมูลสารานุกรมพืช ข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบหอพรรณไม้ BKF และข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดพฤกษศาสตร์ป่าไม้

สื่อสิ่งพิมพ์ใหม่