หน้าแรก / การบริหาร / แฟ้มข่าว / ประชาสัมพันธ์ / เรื่องน่าสนใจ           

                   Project                                                                                                กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 

 

- วัตถุประสงค์ของโครงการระยะที่ 3

- การดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 3

- ระยะเวลาดำเนินการ

- การเข้าร่วมโครงการ

- ติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่

- พื้นที่เป้าหมาย FPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50ระยะที่ 3 (พ.ศ.2546 พ.ศ.2550)

..............................................

  ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริเป็นอเนกประการในการทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ทรงพระราชทานพระราชดำริการพัฒนาด้านต่างๆ ควบคู่กับการอนุรักษ์เสมอด้วยการทรงจัดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่พสกนิกรมากที่สุด ประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยปัญหาป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิง สุประภาดา เกษมสันต์ ราชเลขานุการในพระองค์ อัญเชิญพระราชกระแสมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0009/11951 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2535 ให้หามาตรการหยุดยั้งการทำลายป่าและเร่งฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ ลำธาร โดยทรงโปรดเกล้าให้คำนึงถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ ว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงของชาติที่จะต้องจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมเกล้าฯ อัญเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ เพื่อให้สภาพป่าที่เสื่อมโทรมได้กลับคีนสภาพโดยรวดเร็ว โดยได้หารือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะให้คนในชาติทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ ได้ร่วมกันปลูกป่าสนองพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ปีที่ 50 ในปี พ.ศ.2539 กระทรงกระเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ขึ้นระยะที่ 1 มีระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการฯ 3 ปี (พ.ศ.2537-พ.ศ.2539) ระยะที่ 2 มีระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการฯ 6 ปี (พ.ศ. 2540 2545) และในระยะที่ 3 มีระยะการดำเนินงานตามโครงการฯ 5 ปี (พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550)

 

วัตถุประสงค์ของโครงการระยะที่ 3

  1. ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์ให้ครบตามเป้าหมาย จำนวน 5 ล้านไร่

  2. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  3. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล

  4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ให้คนในชาติมีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยมีการรณรงค์และการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในการแก้ปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

 การดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 3

การดำเนินงานในระยะที่ 3 ปี พ.ศ.2546 2550 (ระยะเวลา 5 ปี ) ให้ครบ จำนวน 5 ล้านไร่ กำหนดกลยุทธ์ที่จะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ทำการปลูกป่าและบำรุงป่าให้ครบตามเป้าหมายจำนวนเนื้อที่ 5 ล้านไร่

 2. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง

 3. ให้รัฐบาลเปิดตัวโครงการฯ ในระยะที่ 3 พร้อมทั้งหาผู้ร่วมโครงการฯ และระดมทุนเพิ่มเติมในคราวเดียวกัน

 4. กำหนดเป้าหมายให้ภาครัฐทุกกระทรวง รับกิจกรรมการปลูกป่าไปดำเนินการ รวมทั้งเชิญภาคเอกชนที่มีศักยภาพมากพอ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกและบำรุงป่า

 5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์แก้ไขปัญหา และอุปสรรคอย่างสม่ำเสมอ

 6. สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ร่วมโครงการฯ ให้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับพระราชทานรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ ตามความเหมาะสมกับจำนวนเงินที่บริจาคจนสิ้นสุดโครงการฯ

 7. พื้นที่ที่ได้ปลูกแล้วในระยะที่ 3 จะนำขึ้นน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 60 (พ.ศ.2549)

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 25372539

 • ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2540 - 2545

 • ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2546 - 2550

การเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ 2 ลักษณะ

 1. ผู้ร่วมโครงการฯ ดำเนินการปลูกป่าเองโดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปลูกป่า ไร่ละประมาณ 3,000 บาท แบ่งเป็นปลูกปีแรก 2,000 บาท/ไร่ บำรุงป่าปีที่ 2 และ 3 ปีละ 500 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายในการปลูกและบำรุงป่านำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินไร่ละ 3,000 บาท

 2. ผู้ร่วมโครงการฯ สามารถบริจาคเงินตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไปเพื่อนำเข้ากองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ที่

ชื่อบัญชี กองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสามแยกเกษตร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 039-1-97096-8

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาบางบัว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 053-2-69777-1

 

ติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  ถนนค่ายหลวง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110โทร. 0-3221-1025 ต่อ 640 650 โทรสาร.0-3220-1138

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ถนนพหลโยธิน   เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ 10900                              โทร./ โทรสาร 0-2579-9985 , 0-2579-8249

 

 

ออกแบบโดย ::: ศูนย์ข้อมูลและวิทยุสื่อสาร ::: นายสมศักดิ์ แย้มเยื้อน