ประกาศฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)


     
ประกาศโดย
เรื่อง
วันที่นำเข้า
 
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการประชุมคทง.ฯ ตัวชี้วัดฯ (มาตรา44) สบอ.3 (บ[11/04/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององ[05/04/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบสรุปการประเมินส่วนราชการฯ (แก้ไขล่าสุด)[29/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯตัวชี้วัดงานตามยุทธศาสตร์ (KPI)[28/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯสรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื[27/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเล่มคำรับรองปฏิบัติราชการฯ (มาตรา 44)[23/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัด[21/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเอกสารประกอบการประชุมลักษณะองค์การ สบอ3[19/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแนวทางปฏิบัติฯ ตัวชี้วัด 4.2 (การลดกระดาษ) [09/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเอกสารเข้าร่วมการประชุมตัวชี้วัดฯ[08/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯสรุปผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ปี60[28/02/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประ[20/02/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯคู่มือและแบบฟอร์มรายงาน อส.301-อส.303 (แบบใหม่)[12/02/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการควบคุมภายใน ปี2560 ของ สบอ.3[05/02/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายฯ ทที่เบิกจ่ายในลักษณะ[29/01/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการควบคุมภายใน กรมอส ปี2560[28/12/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ประจำสัป[12/12/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯสรุปผลการประชุมตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ รอบที่ 1[07/12/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเอกสารประกอบการจัดทำแนวทางปฏิรูปกรมอุทยานแห่งชาติ [01/12/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานขอ[28/11/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟอร์มและร่างยุทธศาสตร์กรม อส. ระยะ 20 ปี[15/11/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการประชุมคณะทำงานการควบคุมภายใน สบอ.3 (บ้านโ[24/10/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯการขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ข[12/09/2560] [ไฟล์]  
 แผนงานเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปร[07/09/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ[05/09/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี2560[07/08/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯคู่มือฯสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ[01/08/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟอร์มคำขอ 62[31/07/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปร[13/07/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟอร์มของบภาคประจำปีงบประมาณ 2562[28/06/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแผนยุทธศาสตร์ภาค 60-64[28/06/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเอกสารตัวชี้วัดที่มีการปรับแก้ตามการประชุม 29 พค 6[05/06/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผลรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559(หนังสือ[29/05/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟอร์มของบภาคประจำปีงบประมาณ 2562[25/05/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผลข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปร[24/05/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผลการสื่อสารถ่ายทอดลักษณะสำคัญขององค์การ กรม อส. ปี [22/05/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด รวม 5 [16/05/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแผนปฏิบัติการ 5 ปี[27/04/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2559[21/04/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด รวม 13[19/04/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯการศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ[31/03/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพก[24/03/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย [02/03/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผลร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 6 ฉบับ[24/02/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯข้อมูลเพิ่มเติม ตัวชี้วัด 2.1 พื้นที่ป่าไม้ทวงคืนไ[14/02/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผลรายงานการประชุมคกก.ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประส[06/02/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระห[02/02/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเอกสารประกอบการประชุมตัวชี้วัดฯ งบ60[17/01/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปี59[17/01/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯยุทธศาสตร์ความร่วมมือฯ พ.ศ. 2560 – 2564[27/12/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯสรุปผลการประชุมฯ UPR ครั้งที่ 4-2559[23/12/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานผลการดำเนินงานฯ กรมอส. เดือนเม.ย.-ก.ย.59[28/11/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ปี พ.ศ. 2[26/10/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเอกสารประชุมควบคุมภายใน ปี59[14/10/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯการขอใช้เงินจากกองทุนในกรอบอาเซียน ครั้งที่2[04/10/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงรอบ 12 เดือน (แก้ไข)[22/09/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการประชุมพิจารณาคำของบ61 9 กันยายน 2559[13/09/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯยุทธศาสตร์20ปีกับแผนพัฒนาฉ.12[12/09/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯฟอร์มคำรับรองปี61 61(1)-61(9) ปรับปรุงล่าสุด 15-9-[09/09/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผลเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปล[09/09/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯworkshop กิจกรรมปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 2[26/08/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สค.59)[26/08/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯอัตราค่างานต่อหน่วย (มค.59)[26/08/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯมาตรฐาน ICT 2559[26/08/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯหลักการเบิกจ่ายค่าใช้สอย,ค่าตอบแทน,วัสดุ[26/08/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแผนดำเนินงานที่สำคัญ ปี60[26/08/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯworkshop กิจกรรมปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1[26/08/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯUnitcost อุทยาน [25/08/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯUnitcost หน่วยพิทักษ์ จุดสกัด และหมู่ดับไฟป่า [25/08/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผลแบบรายงานความเสี่ยง รอบ 6 9 และ 12 เดือน[21/06/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯคู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในฯลฯ (สตง.)[11/05/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประ[14/03/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประม[14/03/2559] [ไฟล์]  
       

ระบบส่งการรายงาน
- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานส่ง ทสจ. ทุกเดือน ภายในวันที่ 5 คลิกที่นี่
- รายงานแผน/ผล และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (อส.301 - อส.302) คลิกที่นี่
- ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คลิกที่นี่
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คลิกที่นี่
- รายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2 ,แบบติดตาม ปย.2) คลิกที่นี่
- ระบบติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คลิกที่นี่

ฝ่านแผนงานและติดตามประเมินผล ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

โทร 032-211025 , 032-344896 ต่อ 210 , 211

E - mail :: plan_paro3@hotmail.com