ประกาศฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)


     
ประกาศโดย
เรื่อง
วันที่นำเข้า
 
 ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผลคู่มือนำเข้าระบบ (e-Project Tracking System)[10/06/2562] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯ-รายงานผลความก้าวหน้าการประเมินส่วนราชการฯ รอบ 6 เ[05/04/2562] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯคู่มือการจัดทำรายงาน อส..301 -302 ประจำปีงบประมาณ[04/04/2562] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงปรสิทธิภาพใน[28/03/2562] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ปี[25/03/2562] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององ[20/03/2562] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายละเอียดตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562[19/03/2562] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานเอกสารประกอบการประชุมการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญปี62[08/03/2562] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด[25/02/2562] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผลเอกสารการเข้าร่วมประชุมตัวชี้วัด 2562[15/02/2562] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานรายงานการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปร[07/02/2562] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟอร์มคำของบประมาณ พ.ศ. 2563 จ.สุพรรณบุรี[19/11/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายเบื้องต้น งบประมาณ พ.ศ.[02/11/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟอร์มประชุมติดตามฯ จ.ราชบุรี 22 ตค 61[19/10/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานรายงานการประชุมคณะทำงานการควบคุมภายในของสำนักบริหา[05/10/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานวาระการประชุม ร่าง (แบบ ปย. 1) (แบบ ปย. 2) 3ตค61[01/10/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [12/09/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานแบบฟอร์มควบคุมภายใน ปย2 และติดตามปย2[07/09/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห[06/09/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพ[31/07/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟร์อมคำของบประมาณ 2563 ใช้แบบ 2562[26/07/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟอร์มสรุปโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตา[18/07/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟอร์มคำของบภาค ปี2563 และทิศทางภาคกลาง[06/06/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการประชุมคทง.ตัวชี้วัดฯ ครั้งที่ 2/2561[05/06/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเอกสารงบประมาณ ฉ.3 งบประมาณฯ ปี2562[05/06/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชกา[23/05/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ..[21/05/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการประชุม คทง. ตรวจสอบติดตามฯ การประหยัดงบปร[17/05/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ของ สบอ.3 (บ้านโ[08/05/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ของ สบอ.3 (บ้านโ[08/05/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของ สบอ3 ปี61[27/04/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการประชุมคทง.ฯ ตัวชี้วัดฯ (มาตรา44) สบอ.3 (บ[11/04/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององ[05/04/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบสรุปการประเมินส่วนราชการฯ (แก้ไขล่าสุด)[29/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯตัวชี้วัดงานตามยุทธศาสตร์ (KPI)[28/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯสรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื[27/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเล่มคำรับรองปฏิบัติราชการฯ (มาตรา 44)[23/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัด[21/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเอกสารประกอบการประชุมลักษณะองค์การ สบอ3[19/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแนวทางปฏิบัติฯ ตัวชี้วัด 4.2 (การลดกระดาษ) [09/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเอกสารเข้าร่วมการประชุมตัวชี้วัดฯ[08/03/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯสรุปผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ปี60[28/02/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประ[20/02/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯคู่มือและแบบฟอร์มรายงาน อส.301-อส.303 (แบบใหม่)[12/02/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯรายงานการควบคุมภายใน ปี2560 ของ สบอ.3[05/02/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายฯ ทที่เบิกจ่ายในลักษณะ[29/01/2561] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯเอกสารประกอบการจัดทำแนวทางปฏิรูปกรมอุทยานแห่งชาติ [01/12/2560] [ไฟล์]  
 แผนงานเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปร[07/09/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯคู่มือฯสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ[01/08/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแผนยุทธศาสตร์ภาค 60-64[28/06/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯแผนปฏิบัติการ 5 ปี[27/04/2560] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯยุทธศาสตร์ความร่วมมือฯ พ.ศ. 2560 – 2564[27/12/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯยุทธศาสตร์20ปีกับแผนพัฒนาฉ.12[12/09/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯหลักการเบิกจ่ายค่าใช้สอย,ค่าตอบแทน,วัสดุ[26/08/2559] [ไฟล์]  
 ฝ่ายแผนงานฯคู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในฯลฯ (สตง.)[11/05/2559] [ไฟล์]  
       

ระบบส่งการรายงาน
- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานส่ง ทสจ. ทุกเดือน ภายในวันที่ 5 คลิกที่นี่
- รายงานแผน/ผล และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (อส.301 - อส.302) คลิกที่นี่
- ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คลิกที่นี่
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คลิกที่นี่
- รายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2 ,แบบติดตาม ปย.2) คลิกที่นี่
- ระบบติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คลิกที่นี่

ฝ่านแผนงานและติดตามประเมินผล ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

โทร 032-211025 , 032-344896 ต่อ 210 , 211

E - mail :: plan_paro3@hotmail.com