ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ

เรื่อง ดาวโหลดเอกสาร
มอบหมายการถือบัตร (GFMIS Smart Card : บัตรแบบ B) กำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่านเพื่อให้งานในระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง และทะเบียนสินทรัพย์ โอนสินทรัพย์

มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ

แต่งตั้งนายทะเบียนเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด

การมอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ( การใช้ การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง )

แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการใช้ระบบงานพัสดุผ่านเครือข่าย Internet

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ
หนังสือกรมธนารักษ์ เรื่อง การขอใช้ที่ราชพัสดุ
หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง ขอหารือหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546
คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ 1321/2548 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ 242/2553 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ 369/2553 เรื่อง การแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ 1388/2552 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ 1047/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ