ผลการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์

     
ประเภทพื้นที่อนุรักษ์  
ชื่อพื้นที่  
ชนิดพื้นที่ป่า  
   
พื้นที่ ชนิดพื้นที่ป่า พื้นที่ เปอร์เซ็นต์
(%)
ความหนาแน่น ปริมาตร ปริมาณไม้ทั้งหมด
ตร.กม. เฮกตาร์ ไร่ ต้น/ไร่ ต้น/เฮกตาร์ ลบ.ม./ไร่ ลบ.ม./เฮกตาร์ จำนวนต้น ปริมาตร (ลบ.ม.)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ป่าดิบแล้ง 31.38 3,138.46 19,615.38 2.56 91.00 570.00 8.32 51.98 1,784,999.58 163,199.96
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ป่าเต็งรัง 737.54 73,753.85 460,961.54 60.26 115.00 719.00 17.22 107.65 53,010,577.10 7,937,757.72
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ป่าเบญจพรรณ 376.62 37,661.54 235,384.62 30.77 48.00 299.00 14.11 88.21 11,298,461.76 3,321,276.99
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ไร่ร้าง 78.46 7,846.15 49,038.46 6.41 17.00 106.00 3.29 20.55 833,653.82 161,336.53
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ป่าดิบเขา 56.24 5,624.41 35,152.58 2.17 27.52 172.00 9.88 61.75 967,398.94 347,291.86
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ป่าดิบชื้น 56.24 5,624.41 35,152.58 2.17 41.92 262.00 23.48 146.73 1,473,596.05 825,258.97
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ป่าดิบแล้ง 956.15 95,615.01 597,593.82 36.96 34.30 214.35 14.71 91.92 20,495,358.85 8,788,462.25
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ป่าเต็งรัง 33.75 3,374.65 21,091.55 1.30 89.60 560.00 39.05 244.09 1,889,802.57 823,715.22
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ป่าเบญจพรรณ 1,192.38 119,237.54 745,234.65 46.09 32.45 202.83 16.02 100.12 24,184,973.39 11,938,404.71
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ป่าไผ่ 67.49 6,749.29 42,183.09 2.61 10.93 68.33 8.86 55.38 461,201.82 373,760.85
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ไร่ร้าง 33.75 3,374.65 21,091.55 1.30 17.07 106.67 4.08 25.52 359,962.39 86,123.17
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง พื้นที่อื่นๆ 191.23 19,123.00 119,518.76 7.39 80.40 502.50 11.00 68.72 9,609,308.62 1,314,226.69
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ป่าดิบเขา 20.23 2,023.12 12,644.53 2.30 46.40 290.00 12.73 79.56 586,706.20 160,969.69
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ป่าเต็งรัง 252.89 25,289.06 158,056.63 28.74 69.25 432.80 23.50 146.88 10,945,105.27 3,714,486.50
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ป่าเบญจพรรณ 536.13 53,612.81 335,080.05 60.92 34.02 212.64 27.82 173.85 11,400,308.35 9,320,853.63
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน พื้นที่ว่างเตรียมปลูก 20.23 2,023.12 12,644.53 2.30 9.60 60.00 3.28 20.48 121,387.49 41,434.77
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ไร่ร้าง 50.58 5,057.81 31,611.33 5.75 22.08 138.00 6.28 39.24 697,978.06 198,485.06
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ป่าเต็งรัง 261.62 26,162.27 163,514.19 37.89 131.38 821.11 14.16 88.47 21,482,130.46 2,314,555.15
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ป่าเบญจพรรณ 341.56 34,156.30 213,476.85 49.47 49.16 307.23 8.29 51.82 10,493,977.13 1,770,044.96
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ป่าไผ่ 14.53 1,453.46 9,084.12 2.11 40.80 255.00 10.08 63.00 370,632.16 91,567.19
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ป่าสนเขา 36.34 3,633.65 22,710.30 5.26 76.16 476.00 10.56 66.01 1,729,616.73 239,850.70
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง พื้นที่ว่างเตรียมปลูก 7.27 726.73 4,542.06 1.05 6.40 40.00 0.26 1.62 29,069.19 1,176.73
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ไร่ร้าง 29.07 2,906.92 18,168.24 4.21 5.60 35.00 1.57 9.78 101,742.16 28,443.07
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ป่าดิบชื้น 183.90 18,389.50 114,934.40 100.00 113.60 710.00 28.17 176.09 13,056,547.84 3,238,189.46
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ป่าดิบเขา 126.46 12,645.63 79,035.19 24.27 61.89 386.80 18.15 113.46 4,891,487.91 1,434,488.70
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ป่าดิบแล้ง 45.52 4,552.43 28,452.67 8.74 74.31 464.44 25.03 156.44 2,114,317.91 712,170.33
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ป่าเต็งรัง 146.69 14,668.93 91,680.83 28.16 62.68 391.72 14.56 91.00 5,746,554.42 1,334,872.88
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ป่าเบญจพรรณ 156.81 15,680.58 98,003.64 30.10 56.52 353.23 17.97 112.34 5,539,165.73 1,761,125.41
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ป่าสนเขา 10.12 1,011.65 6,322.82 1.94 89.60 560.00 32.99 206.22 566,524.67 208,589.83
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ป่าเสื่อมโทรม 20.23 2,023.30 12,645.63 3.88 63.60 397.50 7.38 46.12 804,262.07 93,324.75
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ไร่ร้าง 5.06 505.83 3,161.41 0.97 22.40 140.00 4.56 28.53 70,815.58 14,416.03
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว สวนสนเขา 10.12 1,011.65 6,322.82 1.94 68.80 430.00 17.53 109.56 435,010.02 110,839.03
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง ป่าดิบเขา 58.66 5,865.79 36,661.21 25.71 79.11 494.44 26.39 164.96 2,900,309.42 967,612.69
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง ป่าดิบแล้ง 91.25 9,124.57 57,028.56 40.00 83.89 524.29 16.74 104.64 4,783,881.15 954,840.50
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง ป่าเต็งรัง 39.11 3,910.53 24,440.81 17.14 165.07 1,031.67 11.76 73.52 4,034,362.99 287,507.42
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง ป่าเบญจพรรณ 19.55 1,955.26 12,220.40 8.57 93.87 586.67 29.29 183.05 1,147,088.67 357,905.84
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง ป่าสนเขา 6.52 651.75 4,073.47 2.86 49.60 310.00 22.11 138.20 202,044.03 90,070.51
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง ไร่ร้าง 6.52 651.75 4,073.47 2.86 20.80 130.00 0.78 4.90 84,728.14 3,196.17
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง สวนสนเขา 6.52 651.75 4,073.47 2.86 118.40 740.00 10.11 63.18 482,298.65 41,179.22
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา ป่าเต็งรัง 58.05 5,804.52 36,278.25 20.00 68.53 428.33 29.17 182.30 2,486,269.67 1,058,162.84
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา ป่าเบญจพรรณ 145.11 14,511.30 90,695.63 50.00 40.53 253.33 28.18 176.11 3,676,196.40 2,555,622.02
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา พื้นที่เกษตรกรรม 87.07 8,706.78 54,417.38 30.00 29.16 182.22 4.57 28.59 1,586,568.97 248,951.21
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ป่าดิบเขา 79.09 7,909.03 49,431.47 6.31 43.57 272.31 25.58 159.87 2,153,690.91 1,264,379.05
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ป่าดิบแล้ง 73.01 7,300.65 45,629.04 5.83 49.07 306.67 25.72 160.76 2,238,865.12 1,173,687.92
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ป่าเต็งรัง 371.12 37,111.62 231,947.64 29.61 81.08 506.72 16.72 104.50 18,805,250.27 3,878,179.83
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ป่าเบญจพรรณ 626.64 62,663.89 391,649.30 50.00 40.92 255.73 21.17 132.33 16,024,920.48 8,292,070.00
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ไร่ร้าง 30.42 3,041.94 19,012.10 2.43 9.60 60.00 3.38 21.12 182,516.18 64,232.41
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ไร่เลื่อนลอย 6.08 608.39 3,802.42 0.49 51.20 320.00 2.18 13.65 194,683.92 8,307.45
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น พื้นที่อื่นๆ 66.92 6,692.26 41,826.62 5.34 0.87 5.45 0.41 2.55 36,503.24 17,064.92
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ป่าดิบเขา 34.41 3,441.11 21,506.93 4.76 83.52 522.00 26.99 168.68 1,796,258.40 580,449.88
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ป่าดิบแล้ง 206.47 20,646.65 129,041.55 28.57 47.36 296.00 19.63 122.71 6,111,407.88 2,533,491.96
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ป่าเต็งรัง 55.06 5,505.77 34,411.08 7.62 112.60 703.75 18.33 114.55 3,874,687.65 630,669.84
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ป่าเบญจพรรณ 385.40 38,540.41 240,877.56 53.33 48.51 303.21 15.90 99.36 11,686,002.90 3,829,269.70
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง พื้นที่เกษตรกรรม 34.41 3,441.11 21,506.93 4.76 8.96 56.00 1.63 10.19 192,702.05 35,080.76
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง พื้นที่ว่างเตรียมปลูก 6.88 688.22 4,301.39 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ป่าดิบแล้ง 6.18 617.65 3,860.29 2.00 110.40 690.00 40.26 251.60 426,175.62 155,402.24
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ป่าเต็งรัง 92.65 9,264.69 57,904.30 30.00 101.33 633.33 15.49 96.84 5,867,635.33 897,199.07
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ป่าเบญจพรรณ 210.00 20,999.96 131,249.74 68.00 99.01 618.82 22.00 137.53 12,995,268.14 2,888,124.98
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าดิบชื้น 107.27 10,727.13 67,044.57 9.17 124.00 775.00 29.15 182.20 8,313,526.99 1,954,473.04
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าดิบประเภทอื่น ๆ 32.18 3,218.14 20,113.37 2.75 16.00 100.00 2.73 17.05 321,813.95 54,875.99
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าดิบแล้ง 697.26 69,726.36 435,789.72 59.63 93.12 582.00 21.15 132.18 40,580,738.83 9,216,173.95
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าเบญจพรรณ 203.82 20,381.55 127,384.69 17.43 54.23 338.95 19.05 119.07 6,908,272.75 2,426,924.75
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าไผ่ 75.09 7,508.99 46,931.20 6.42 6.63 41.43 4.07 25.46 311,086.82 191,189.14
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน สวนป่าประเภทอื่นๆ 53.64 5,363.57 33,522.29 4.59 92.48 578.00 13.23 82.67 3,100,141.03 443,428.66
อุทยานแห่งชาติขุนแจ ป่าดิบเขา 125.20 12,519.65 78,247.82 43.64 100.27 626.67 26.88 167.97 7,845,648.49 2,102,911.52
อุทยานแห่งชาติขุนแจ ป่าดิบแล้ง 78.25 7,824.78 48,904.89 27.27 95.79 598.67 20.45 127.81 4,684,436.40 1,000,094.79
อุทยานแห่งชาติขุนแจ ป่าเต็งรัง 26.08 2,608.26 16,301.63 9.09 115.20 720.00 20.40 127.51 1,877,947.78 332,589.27
อุทยานแห่งชาติขุนแจ ป่าเบญจพรรณ 57.38 5,738.17 35,863.59 20.00 58.76 367.27 20.12 125.74 2,107,474.73 721,524.15
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ป่าดิบเขา 32.01 3,201.43 20,008.93 4.29 37.33 233.33 9.56 59.76 746,933.36 191,285.37
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ป่าดิบแล้ง 42.69 4,268.57 26,678.57 5.71 35.60 222.50 58.78 367.37 949,757.09 1,568,166.34
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ป่าเต็งรัง 106.71 10,671.43 66,696.43 14.29 100.64 629.00 31.43 196.43 6,712,328.72 2,096,268.79
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ป่าเบญจพรรณ 544.24 54,424.28 340,151.79 72.86 18.54 115.88 18.89 118.07 6,306,414.19 6,425,467.31
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ป่าไผ่ 10.67 1,067.14 6,669.64 1.43 16.00 100.00 13.66 85.38 106,714.24 91,107.28
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมอ่างเก็บน้ำ) 10.67 1,067.14 6,669.64 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ป่าดิบเขา 37.49 3,749.48 23,434.27 14.00 85.49 534.29 36.61 228.82 2,003,295.40 857,956.92
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ป่าดิบแล้ง 58.92 5,892.05 36,825.28 22.00 35.35 220.91 15.58 97.36 1,301,606.37 573,653.55
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ป่าเต็งรัง 26.78 2,678.20 16,738.77 10.00 146.88 918.00 28.24 176.51 2,458,589.80 472,722.31
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ป่าเบญจพรรณ 69.63 6,963.33 43,520.79 26.00 61.66 385.38 13.55 84.70 2,683,558.80 589,806.40
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ป่าไผ่ 5.36 535.64 3,347.75 2.00 6.40 40.00 0.26 1.62 21,425.62 869.28
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ป่าสนเขา 5.36 535.64 3,347.75 2.00 256.00 1,600.00 32.10 200.63 857,024.77 107,463.48
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย พื้นที่เกษตรกรรม 21.43 2,142.56 13,391.01 8.00 18.00 112.50 8.32 51.99 241,038.22 111,397.09
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย พื้นที่ว่างเตรียมปลูก 5.36 535.64 3,347.75 2.00 1.60 10.00 2.93 18.33 5,356.40 9,819.18
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ไร่ร้าง 21.43 2,142.56 13,391.01 8.00 20.40 127.50 7.82 48.85 273,176.64 104,662.02
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย สวนสัก 10.71 1,071.28 6,695.51 4.00 133.60 835.00 14.13 88.29 894,519.60 94,585.70
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย พื้นที่อื่นๆ 5.36 535.64 3,347.75 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ทุ่งหญ้า 26.27 2,627.46 16,421.62 5.49 64.96 406.00 14.82 92.65 1,066,748.29 243,447.02
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ป่าดิบเขา 162.90 16,290.24 101,814.03 34.07 96.67 604.19 38.25 239.08 9,842,460.82 3,894,736.12
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ป่าดิบแล้ง 15.76 1,576.48 9,852.97 3.30 62.40 390.00 9.61 60.06 614,825.37 94,682.20
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ป่าเต็งรัง 52.55 5,254.92 32,843.24 10.99 132.00 825.00 22.04 137.74 4,335,307.09 723,837.48
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ป่าเบญจพรรณ 120.86 12,086.31 75,539.44 25.27 68.59 428.70 11.74 73.38 5,181,348.84 886,898.79
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พื้นที่เกษตรกรรม 5.25 525.49 3,284.32 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ไร่ร้าง 15.76 1,576.48 9,852.97 3.30 10.13 63.33 2.39 14.91 99,843.44 23,501.12
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สวนสนเขา 78.82 7,882.38 49,264.85 16.48 100.37 627.33 29.62 185.10 4,944,877.54 1,459,008.47
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ข้าวโพด 6.89 689.47 4,309.21 2.63 16.80 105.00 2.05 23.41 72,394.73 8,833.88
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ทุ่งหญ้า 8.62 861.84 5,386.51 3.29 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช นาดำ 8.62 861.84 5,386.51 3.29 0.00 0.00 0.00 59.95 0.00 0.00
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ป่าเต็งรัง 55.16 5,515.79 34,473.68 21.05 64.50 403.13 9.56 119.27 2,223,552.36 329,568.38
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ป่าเบญจพรรณ 110.32 11,031.58 68,947.37 42.11 41.48 259.22 9.56 91.14 2,859,936.91 659,136.86
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ป่าไผ่ 1.72 172.37 1,077.30 0.66 4.80 30.00 3.75 63.00 5,171.04 4,039.88
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ป่าเสื่อมโทรม 13.79 1,378.95 8,618.42 5.26 22.00 137.50 1.12 6.97 189,605.24 9,652.63
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช พื้นที่เกษตรกรรม 24.13 2,413.16 15,082.24 9.21 5.37 33.57 1.01 59.78 80,991.63 15,233.06
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช พื้นที่ว่างเตรียมปลูก 8.62 861.84 5,386.51 3.29 0.96 6.00 0.23 6.97 5,171.05 1,238.90
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ไร่ร้าง 17.24 1,723.68 10,773.03 6.58 6.24 39.00 5.31 6.30 67,223.71 57,204.79
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช สวนสัก 1.72 172.37 1,077.30 0.66 1.60 10.00 0.01 0.08 1,723.68 10.77
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 3.45 344.74 2,154.61 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมอ่างเก็บน้ำ) 1.72 172.37 1,077.30 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ป่าดิบชื้น 93.83 9,383.15 58,644.68 75.00 92.59 578.67 589.47 3,684.21 5,429,715.67 34,569,530.13
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ป่าดิบแล้ง 31.28 3,127.72 19,548.23 25.00 112.00 700.00 26.24 164.01 2,189,401.48 512,980.50
อุทยานแห่งชาติผาแดง ป่าดิบเขา 179.69 17,968.90 112,305.62 15.72 45.57 284.80 16.93 105.80 5,117,542.47 1,901,166.14
อุทยานแห่งชาติผาแดง ป่าดิบแล้ง 35.94 3,593.78 22,461.12 3.14 60.16 376.00 14.37 89.81 1,351,261.21 322,753.99
อุทยานแห่งชาติผาแดง ป่าเต็งรัง 237.19 23,718.95 148,243.42 20.75 79.47 496.67 16.31 101.91 11,780,410.26 2,417,293.60
อุทยานแห่งชาติผาแดง ป่าเบญจพรรณ 481.57 48,156.65 300,979.06 42.14 57.24 357.76 12.86 80.38 17,228,580.48 3,870,590.71
อุทยานแห่งชาติผาแดง ป่าสนเขา 35.94 3,593.78 22,461.12 3.14 59.20 370.00 18.40 115.00 1,329,698.53 413,283.31
อุทยานแห่งชาติผาแดง พื้นที่อื่นๆ 172.50 17,250.14 107,813.39 15.09 11.33 70.83 2.81 17.52 1,221,885.14 302,955.64
อุทยานแห่งชาติภูซาง ป่าเต็งรัง 31.38 3,138.48 19,615.49 11.11 96.32 602.00 15.60 97.49 1,889,364.32 305,978.15
อุทยานแห่งชาติภูซาง ป่าเบญจพรรณ 251.08 25,107.83 156,923.95 88.89 52.88 330.50 11.45 71.56 8,298,138.30 1,796,599.18
อุทยานแห่งชาติภูเวียง ป่าดิบแล้ง 87.60 8,759.69 54,748.09 26.00 98.71 616.92 13.11 81.91 5,404,057.44 717,522.86
อุทยานแห่งชาติภูเวียง ป่าเต็งรัง 33.69 3,369.11 21,056.96 10.00 88.64 554.00 9.91 61.93 1,866,488.67 208,647.76
อุทยานแห่งชาติภูเวียง ป่าเบญจพรรณ 134.76 13,476.45 84,227.83 40.00 49.68 310.50 7.99 49.93 4,184,438.50 672,932.86
อุทยานแห่งชาติภูเวียง พื้นที่เกษตรกรรม 40.43 4,042.94 25,268.35 12.00 18.93 118.33 3.29 20.54 478,414.06 83,037.12
อุทยานแห่งชาติภูเวียง ไร่ร้าง 6.74 673.82 4,211.39 2.00 32.00 200.00 7.46 46.61 134,764.52 31,409.04
อุทยานแห่งชาติภูเวียง สวนป่าประเภทอื่นๆ 26.95 2,695.29 16,845.57 8.00 159.20 995.00 17.37 108.55 2,681,814.04 292,584.87
อุทยานแห่งชาติภูเวียง พื้นที่อื่นๆ 6.74 673.82 4,211.39 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ป่าดิบเขา 95,769.05 15,323.05 153.23 27.62 60.00 374.00 25.81 161.32 9,193.83 3,955.08
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ป่าดิบแล้ง 3,302.38 528.38 5.28 0.95 13.00 80.00 11.26 70.38 68.69 59.50
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ป่าเต็งรัง 142,002.38 22,720.38 227.20 40.95 152.00 947.00 16.92 105.77 34,534.98 3,845.07
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ป่าเบญจพรรณ 82,559.52 13,209.52 132.10 23.81 66.00 414.00 13.92 86.99 8,718.29 1,838.62
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ป่าไผ่ 9,907.14 1,585.14 15.85 2.86 29.00 183.00 8.16 50.99 459.69 129.32
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ป่าสนเขา 3,302.38 528.38 5.28 0.95 50.00 310.00 1.91 11.92 264.19 10.08
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ป่าเสื่อมโทรม 6,604.76 1,056.76 10.57 1.90 62.00 390.00 5.58 34.89 655.19 58.99
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ พื้นที่เกษตรกรรม 3,302.38 528.38 5.28 0.95 13.00 80.00 3.38 21.12 68.69 17.85
อุทยานแห่งชาติแม่โถ ป่าดิบเขา 38.09 3,808.93 23,805.78 6.67 5.12 32.00 0.98 6.13 121,885.61 23,330.65
อุทยานแห่งชาติแม่โถ ป่าดิบแล้ง 15.24 1,523.57 9,522.31 2.67 92.00 575.00 7.98 49.86 876,052.85 75,967.98
อุทยานแห่งชาติแม่โถ ป่าเต็งรัง 289.48 28,947.83 180,923.96 50.67 118.36 739.74 16.78 104.88 21,413,778.82 3,036,009.57
อุทยานแห่งชาติแม่โถ ป่าเบญจพรรณ 114.27 11,426.78 71,417.35 20.00 57.60 360.00 16.10 100.61 4,113,639.48 1,149,617.90
อุทยานแห่งชาติแม่โถ ป่าไผ่ 15.24 1,523.57 9,522.31 2.67 9.60 60.00 13.09 81.79 91,414.21 124,614.15
อุทยานแห่งชาติแม่โถ ป่าเสื่อมโทรม 7.62 761.79 4,761.16 1.33 46.40 290.00 6.91 43.21 220,917.68 32,913.55
อุทยานแห่งชาติแม่โถ พื้นที่เกษตรกรรม 22.85 2,285.36 14,283.47 4.00 2.67 16.67 1.93 12.03 38,089.25 27,497.99
อุทยานแห่งชาติแม่โถ ไร่ร้าง 60.94 6,094.28 38,089.25 10.67 30.20 188.75 3.19 19.95 1,150,295.48 121,601.08
อุทยานแห่งชาติแม่โถ ไร่เลื่อนลอย 7.62 761.79 4,761.16 1.33 62.40 390.00 4.51 28.18 297,096.18 21,467.94
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ป่าเต็งรัง 427.41 42,740.48 267,127.97 42.58 101.72 635.76 19.08 119.27 27,172,257.11 5,096,801.67
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ป่าเบญจพรรณ 466.26 46,625.97 291,412.34 46.45 48.13 300.83 14.58 91.14 14,025,675.92 4,248,791.92
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง พื้นที่อื่นๆ 110.09 11,008.91 68,805.69 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ป่าดิบแล้ง 29.71 2,970.96 18,568.48 10.00 94.08 588.00 17.71 110.68 1,746,922.32 328,824.87
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ป่าเต็งรัง 59.42 5,941.91 37,136.95 20.00 196.64 1,229.00 10.33 64.54 7,302,610.63 383,519.13
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ป่าเบญจพรรณ 207.97 20,796.69 129,979.34 70.00 69.17 432.29 14.02 87.60 8,990,113.82 1,821,834.29
อุทยานแห่งชาติลานสาง ป่าเต็งรัง 31.11 3,111.48 19,446.74 30.00 104.27 651.67 6.24 38.99 2,027,647.17 121,320.38
อุทยานแห่งชาติลานสาง ป่าเบญจพรรณ 72.60 7,260.12 45,375.74 70.00 40.80 255.00 8.21 51.29 1,851,330.03 372,350.49
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ป่าดิบเขา 221.74 22,174.05 138,587.80 15.09 74.08 463.00 20.55 128.46 10,266,584.28 2,848,505.92
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ป่าดิบแล้ง 16.63 1,663.05 10,394.09 1.13 41.60 260.00 32.96 205.97 432,393.94 342,543.60
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ป่าเต็งรัง 559.89 55,989.47 349,934.20 38.11 109.96 687.23 17.95 112.21 38,477,517.00 6,282,778.02
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ป่าเบญจพรรณ 537.72 53,772.07 336,075.42 36.60 57.09 356.80 17.24 107.78 19,186,095.14 5,795,476.77
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ป่าไผ่ 38.80 3,880.46 24,252.87 2.64 54.40 340.00 3.31 20.70 1,319,355.86 80,326.28
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด 16.63 1,663.05 10,394.09 1.13 13.87 86.67 0.78 4.85 144,131.31 8,061.37
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา พื้นที่เกษตรกรรม 33.26 3,326.11 20,788.17 2.26 14.13 88.33 1.37 8.55 293,806.14 28,428.38
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา พื้นที่อื่นๆ 44.35 4,434.81 27,717.56 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ป่าดิบแล้ง 200.21 20,020.67 125,129.17 58.82 40.24 251.50 12.89 80.53 5,035,197.88 1,612,291.38
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ป่าเบญจพรรณ 100.10 10,010.33 62,564.59 29.41 31.20 195.00 6.58 41.15 1,952,015.08 411,951.26
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ป่าไผ่ 20.02 2,002.07 12,512.92 5.88 35.20 220.00 12.61 78.79 440,454.69 157,742.84
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ป่าเสื่อมโทรม 10.01 1,001.03 6,256.46 2.94 28.80 180.00 10.62 66.40 180,186.01 66,472.62
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย พื้นที่เกษตรกรรม 10.01 1,001.03 6,256.46 2.94 3.20 20.00 0.03 0.21 20,020.67 207.21
อุทยานแห่งชาติออบหลวง ป่าดิบแล้ง 44.03 4,403.33 27,520.84 7.69 205.07 1,281.67 15.47 96.66 5,643,606.29 425,625.94
อุทยานแห่งชาติออบหลวง ป่าเต็งรัง 322.91 32,291.12 201,819.47 56.41 141.78 886.14 15.63 97.66 28,614,331.51 3,153,683.25
อุทยานแห่งชาติออบหลวง ป่าเบญจพรรณ 154.12 15,411.67 96,322.93 26.92 78.02 487.62 14.46 90.37 7,515,023.20 1,392,808.93
อุทยานแห่งชาติออบหลวง ป่าสนเขา 36.69 3,669.44 22,934.03 6.41 161.92 1,012.00 22.86 142.90 3,713,478.26 524,370.87
อุทยานแห่งชาติออบหลวง พื้นที่เกษตรกรรม 7.34 733.89 4,586.81 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุทยานแห่งชาติออบหลวง พื้นที่อื่นๆ 7.34 733.89 4,586.81 1.28 27.20 170.00 7.37 46.06 124,761.13 33,805.14
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ป่าดิบแล้ง 50.03 5,003.26 31,270.36 22.50 64.89 405.56 14.42 90.13 2,029,098.80 450,963.38
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ป่าเต็งรัง 55.59 5,559.17 34,744.84 25.00 56.48 353.00 10.11 63.20 1,962,388.70 351,341.40
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ป่าเบญจพรรณ 44.47 4,447.34 27,795.87 20.00 57.40 358.75 12.01 75.04 1,595,483.17 333,733.63
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ป่าไผ่ 38.91 3,891.42 24,321.39 17.50 38.63 241.43 8.63 53.94 939,500.54 209,915.51
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว พื้นที่เกษตรกรรม 27.80 2,779.59 17,372.42 12.50 10.56 66.00 1.31 8.20 183,452.77 22,782.62
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว พื้นที่อื่นๆ 5.56 555.92 3,474.48 2.50 8.00 50.00 9.80 61.22 27,795.87 34,032.62
อุทยานแห่งชาติภูผายล ป่าดิบแล้ง 153.85 15,385.15 96,157.16 19.47 107.71 673.18 30.73 192.06 10,357,000.08 2,954,941.65
อุทยานแห่งชาติภูผายล ป่าเต็งรัง 167.84 16,783.79 104,898.72 21.24 86.20 538.75 15.68 97.97 9,042,269.48 1,644,301.67
อุทยานแห่งชาติภูผายล ป่าเบญจพรรณ 454.56 45,456.11 284,100.69 57.52 77.27 482.92 19.91 124.45 21,951,805.03 5,657,086.03
อุทยานแห่งชาติภูผายล พื้นที่เกษตรกรรม 13.99 1,398.65 8,741.56 1.77 0.80 5.00 2.37 14.82 6,993.25 20,724.28
รวม / เฉลี่ย 366,108.47 1,991,326.31 12,099,594.30 100.00 65.15 412.72 19.51 122.09 788,261,370.41 236,094,350.41