- - เมนูหลัก- -
 
วิสัยทัศน์
 [+] ความเป็นมา
 [+] Ramsar site
 [+] พืชพรรณ
 [+] สัตว์ป่า
 [+] นกน้ำ
 [+] แผนที่ผัง
 [+] Brochure
 [+] ข้อปฏิบัติ
 [+] เส้นทางเดิน
 [+] การเดินทาง
 [+] ภารกิจ
 [+] กิจกรรม
 [+] ติดต่อเรา
 [+] สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
ดอกบัวแดง

    พืชพรรณ

      ในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย พืชพรรณมีความแตกต่างกันตามสภาพลักษณะภูมิประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

  • บริเวณป่าพรุ เป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมอยู่ตลอดปี มีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ต้นเสม็ด ซึ่งเป็นแหล่งทำรังของนกน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ นกกาบบัว และนกกระสาแดง ส่วนบริเวณป่าพรุควนขี้เสียน และป่าพรุควนเคร็งซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่มีน้ำท่วมถึงและเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างแท้จริงพบพืชพรรณส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก ได้แก่ กก กระจูดหนู กระจูด แห้วทรงกระเทียม เสม็ดขาว เสม็ดชุน กูดยาง ผักกูด ลำเท็ง ลิเภายุ่ง
  • บริเวณพื้นน้ำ หรือที่เรียกว่า ทะเลน้อย มีพืชน้ำนานาชนิดได้แก่ กง สาหร่ายต่าง ๆ กระจูด ผักตบชวา บัวชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะบัวสายจะขึ้นเต็มพื้นน้ำได้ชื่อว่าเป็นทะเลบัวที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย
  • บริเวณป่าดิบชื้นอยู่บริเวณเชิงเขาและรอยต่อเทือกเขาบรรทัด พรรณไม้ที่พบ ได้แก่ สมอขาว ตะเคียนทอง ประดู่ ทองหลางน้ำ เม่าไข่ปลา ยางนา ต้นเนียน กาแซะเชียด กะพ้อแดง เป็นต้น นอกจาก นี้ยังพบพืชพื้นล่าง พวกกะทือ เฟินตะไบ ตีนนกยูง เป็นต้น
  • บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม เป็นแหล่งที่อยู่ของชุมชนมีการเพาะปลูกนาข้าว ไม้ผล ยางพารา และวัชพืชต่าง ๆ ซึ่งขึ้นกระจายทั่วไป
  • บริเวณทุ่งหญ้าประกอบด้วยต้นกก ลำพู และหญ้าชนิดต่าง ๆ

กลับสู่หน้าหลัก

 

“โลกแห่งธรรมชาติ
เพื่อการเรียนรู้คุณค่า
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ชุ่มน้ำและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลน้อย”
 
ดอกบัว
ดอกบัวชมพ
ดอกบัวขาว
สระบัว
กง
เตยน้ำ

::โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ::
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
:: โทรศัพท์ 01898 6099 โทรสาร::
Copy right 2003 Thale - Noi Nature Study Center