จำนวนประชากร
บริเวณลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำในประเทศไทย

หมาย
เลข

ชื่อลุ่มน้ำ

จำนวนประชากร

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 ภาษาไทย English 

(คน)

เฉลี่ยทั้งลุ่ม

ตอนบน

ตอนล่าง

ภาคเหนือ

01

ลุ่มน้ำสาละวิน Mae Nam Salawin

268,803

15

-

-

02

ลุ่มน้ำโขง 1 Mae Nam Khong

543,099

52

-

-

03

ลุ่มน้ำแม่กก Mae Nam Kok

647,421

82

-

-

06

ลุ่มน้ำปิง Mae Nam Ping

2,175,842

65

72

113

07

ลุ่มน้ำวัง Mae Nam Wang

658,235

61

-

61

08

ลุ่มน้ำยม Mae Nam Yom

2,202,900

92

75

113

09

ลุ่มน้ำน่าน Mae Nam Nan

2,023,424

61

39

97

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

02

ลุ่มน้ำโขง 2 Mae Nam Khong

4,995,940

107

-

-

04

ลุ่มน้ำชี Mae Nam Chi

5,531,116

122

115

126

05

ลุ่มน้ำมูล Mae Nam Mun

8,328,444

103

116

118

ภาคกลาง 

10

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา Mae Nam Chao Phraya

10,475,570

540

133

2,174

11

ลุ่มน้ำสะแกกรัง Mae Nam Sakae Krang

373,783

72

-

-

12

ลุ่มน้ำป่าสัก Mae Nam Pasak

1,638,168

99

75

149

13

ลุ่มน้ำท่าจีน Mae Nam Thachin

2,435,681

173

154

331

ภาคตะวันออก

15

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี Mae Nam Prachin Buri

765,113

73

-

75

16

ลุ่มน้ำบางปะกง Mae Nam Bang Prakong

864,624

108

-

107

17

ลุ่มน้ำโตนเลสาบ Tonle Sap

112,378

27

-

-

18

ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก East-Coast Gulf

2,172,515

85

-

85

ภาคตะวันตก 

14

ลุ่มน้ำแม่กลอง Mae Nam Mae Klong

2,127,736

69

-

65

19

ลุ่มน้ำเพชรบุรี Mae Nam Petchaburi

427,985

68

-

68

20

ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก West Coast Gulf

424,766

66

-

66

ภาคใต้

21

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก Peninsula-East coast

3,485,400

128

-

116

22

ลุ่มน้ำตาปี Mae Nam Tapi

832,631

68

-

68

23

ลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา Thale sap Songkhla

736,524

140

-

140

24

ลุ่มน้ำปัตตานี Mae Nam Pattani

380,621

102

-

102

25

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก Peninsula-West coast

1,677,554

79

-

79

 รวมทั้งประเทศ

56,306,273

-

-

-

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2533
ที่มา : แผนแม่บทเพื่อการจัดการลุ่มน้ำในประเทศไทย (ฉบับร่าง)
หน้าแรก
รายชื่อลุ่มน้ำ | จำนวนประชากร  | การกักเก็บน้ำ | ความต้องการน้ำในกิจกรรมต่างๆ |
ปริมาณน้ำท่าและตะกอน | ปริมาณตะกอนจากลุ่มน้ำ