ลุ่มน้ำ

srisat3.jpg (13262 bytes)

 1. ปริมาณตะกอนและน้ำไหลบ่าหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง จ.กาญจนบุรี
 2. ปริมาณตะกอนจากการทำไร่เลื่อนลอยที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่
 3. ปริมาณตะกอนและน้ำไหลบ่าหน้าดินจากพื้นที่เกษตรป่าไม้ 6 สภาพบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง
 4. ปริมาณตะกอนและน้ำไหลบ่าหน้าดินจากแปลงทดลองในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะต่างๆ บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง กาญจนบุรี
 5. การศึกษาปริมาณตะกอนที่เกิดจากการตัดทางชักลากไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ
 6. การศึกษาตะกอนที่เกิดขึ้นจากการทำถนนที่ห้วยมะเฟือง จังหวัดระยอง
 7. คุณสมบัติดินในป่าธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำห้วยไร่ที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 8. สมบัติของดินบริเวณโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยาลุ่มน้ำที่สูงสถานีย่อยที่ 3 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 9. สมบัติทางเคมีของดินหลังการทำลายป่าและปลูกแทนด้วยสนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ และกระถินยักษ์ที่สวน รุกขชาติเพ จ.ระยอง
 10. สมบัติทางเคมีของดินหลังการทำลายป่าและใช้ที่ดินที่ห้วย มะเฟือง ระยอง
 11. การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินภายหลังการทำลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จ.กาญจนบุรี
 12. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินภายหลังการทำไม้ออกจากพื้นที่ต้นน้ำที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง กาญจนบุรี
 13. Permeambility ของดินในระดับ ความลึกต่าง ๆ กันของการใช้ที่ดินแต่ะประเภทที่ตะพงใน จ.ระยอง
 14. การพังทลายของดินของพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ถูกบุกรุกทำลาย
 15. วิวัฒนาการของการใช้ที่ดินที่ห้วยหินดาด จังหวัดระยอง
 16. การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินภายหลังการปลูกยูคาลิปตัส อายุ 5 ปี
 17. ความคงทนของดินบริเวณลุ่วมน้ำห้วยลิ่นถิ่น
 18. สมรรถนะการอุ้มน้ำและความพรุนรวมของดินบริเวณลุ่มน้ำสุ จังหวัดชัยภูมิ
 19. การทดสอบการใช้สมการารสูญเสียดินสากลในพื้นที่ป่าไม้
 20. ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำน่าน
 21. ความคงทนของดินที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำน่าน จ.น่าน
 22. ความแน่นทึบ-ความชื้นของดินผิวหลังการใช้สารเคมีปราบวัชพืช
 23. ผลการบุกรุกทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่ต่อสภาพอุทกวิทยาและการพังทลายของดินบริเวณลุ่มน้ำแม่ถาง จ.แพร่
 24. การจำแนกชั้นความหนักเบาของฝนที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
 25. การจำแนกชั้นความหนักเบาของฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา
 26. การวัดปริมาณน้ำฝน ในแนวตั้งและเอียงในทิศทางต่างๆ กัน
 27. มวลชีวภาพของสวนป่าซ้อ อายุ 10 ปี
 28. ความคงทนและสมรรถนะการอุ้มน้ำของดินในป่าเบญจพรรณแล้งและไร่ร้าง ที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำลำตะคอง
 29. โครงสร้างป่าดงดิบที่สวนสน
 30. คุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยาของลุ่มน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา
 31. การซึมน้ำผ่านผิวดินในป่าดิบแล้งห้วยฟ้าผ่า ปากช่อง นครราชสีมา
 32. สารพิษตกค้างในพื้นที่ต้นน้ำลำธารบริเวณโครงการพัฒนาที่สูงสามหมื่น จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
 33. ผลของการทำไม้โดยระบบเลือกตัดต่อการสูญเสียของธาตุอาหารในพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง
 34. ผลของการทำไม้ออกจากป่าต้นน้ำต่อปริมาณแบคทีเรียและเชื้อราในดินที่ลุ่มน้ำแม่กลอง จ.กาญจนบุรี
 35. สมดุลของธาตุอาหารในลุ่มน้ำป่าเบญจพรรณผสมไผ่ที่ จ.กาญจนบุรี
 36. ไม้ไผ่ช่วยดูดซับน้ำได้ดีเพียงใด
 37. การศึกษาจำนวนครั้งในการดายวัชพืชที่มีผลต่อการรอดตายของกล้าไม้ระยะแรกปลูกในสวนป่า บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง กาญจนบุรี
 38. บัคเตรีในน้ำบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง จ. กาญจนบุรี
 39. การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินป่าเบญจพรรณผสมไผ่ บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง จ.กาญจนบุรี
 40. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการปลูกยูคาลิปตัส
 41. การแพร่กระจายของน้ำใต้ผิวดินภายใต้การใช้ ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ บ้านตะพงใน จ.ระยอง
 42. การซึมน้ำของดินภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ จังหวัดระยองตอนใต้.
 43. การประเมินค่าน้ำท่า ที่ระยอง
 44. ระดับน้ำใต้ดินริมชายทะเล
 45. การกระจายของน้ำฝนใต้ไม้ผลบางชนิดที่ระยอง
 46. น้ำฝนบนเรือนยอดไม้ผลที่ระยอง
 47. น้ำฝนกับชะอม
 48. ชมพู่กับน้ำฝน
 49. มังคุดกับน้ำฝน
 50. กระท้อนกับน้ำฝน
 51. น้ำฝนบนต้นกล้วย
 52. น้ำฝนบนต้นขนุน
 53. ลูกกลิ้งที่ห้วยมะเฟือง
 54. น้ำฝนบนต้นมะละกอ
 55. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ Water repellent soils บนพื้นที่ที่มี การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ ของลุ่มน้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง
 56. ความผันแปรรายเดือนของการซึมน้ำผ่านผิวดินในแต่ละสภาพของการใช้ที่ดินที่ตะพงใน ระยอง
 57. น้ำพืชยึดของป่าดิบแล้งหลังการทำไม้ที่ห้วยมะเฟืองระยอง
 58. น้ำในดินหลังการทำสวนยางพารา ที่ตะพงใน จ.ระยอง
 59. น้ำและสัดส่วนการใช้น้ำนของพื้นที่ป่า ไร่มัน และสวน ผลิตไม้ ที่ตะพง ระยอง
 60. การเคลื่อนย้ายของธาตุอาหารของไม้เศรษฐกิจบางชนิด
 61. แบบจำลองน้ำในดินเพื่อการจัดการลุ่มน้ำระยอง
 62. แนวความคิดเกี่ยวกับสมดุลของน้ำในสวนกาแฟใต้ ป่าดิบเขาธรรมชาติ
 63. การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพบางประการของน้ำบริเวณลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น
 64. การตกค้างของสารฆ่าแมลงกศลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ำที่ชะผ่านกองปุ๋ยหมักไฮเทคและในปุ๋ยหมักไฮเทคจากขยะ ก่อนลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
 65. ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพทาง กายภาพบางประการของน้ำ บริเวณลุ่มน้ำแม่ริม จ.เชียงใหม่
 66. สมรรถนะการอุ้มน้ำของดินภายใต้การปลูกกระถินณรงค์ กระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส อายุ 4 ปี และไร่ร้างบริเวณลุ่มน้ำชี จ. ชัยภูมิ
 67. การศึกษาเปรียบเทียบค่าปัจจัยชะล้างพังทลายของฝนที่เหมาะสมในสมการการสูญเสียดินสากลในพื้นที่ป่าไม้
 68. ป้องกันไฟป่าโดยลดปริมาณเชื้อไฟในพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำ
 69. การศึกษา ความเจริญเติบโตของไม้ชนิดต่างๆ ที่ปลูกทดลองบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่
 70. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำพืชหยด น้ำตามต้น และน้ำพืชยึด ของไม้ยูคาลิปตัส
 71. น้ำพืชยึดของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่ สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำน่าน จ.น่าน
 72. Discharge and Suspended Sediment of Upper Nan River. Nan Province, Thailand
 73. ความชื้นในดินใต้สวนยูคาลิปตัสและพื้นที่ ว่างเปล่าบริเวณบ้านห้วยมะเฟือง จ. ระยอง
 74. น้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของสวนป่าไม้เลี่ยน
 75. การสะสม และการสลายตัวของเศษซากพืชในสวนป่ายูคาลิปตัส
 76. น้ำฝนที่สถานีวิจัยเพื่อ รักษาต้นน้ำห้วยหินดาด อ.เมือง จ.ระยอง
 77. หญ้ากับการชลอการไหลของน้ำในร่องน้ำ
 78. ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้บางชนิด
 79. กระถินยักษ์
 80. การตอบสนองของกล้ากระถินยักษ์ที่ คลุกเชื้อด้วยไรโซเบียมบางชนิด
 81. สมการสำหรับประเมินปริมาตรไม้ฟืนของกระถินยักษ์
 82. อิทธิพลของการใส่ปุ๋ย การให้แสง และการให้น้ำในระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตต่อกล้ากระถินยักษ์
 83. อัตราการซึมน้ำผ่านผิวดินภายใต้พืชคลุมดินบางชนิด
 84. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินบางประการ ภายหลังการแผ้วถางป่าเบญจพรรณเพื่อปลูกสร้างสวนป่ากระถินยักษ์
 85. ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้ยูคาลิปตัส
 86. ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้กระถินยักษ์
 87. ปริมาณตะกอนและน้ำไหลบ่าจากแปลงทดลองในสวนป่ากระถินณรงค์และกระถินยักษ์ อายุ 5 ปี ที่สถานี วิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำชี จ.ชัยภูมิ
 88. ความคงทนของ ดินและสภาพการใช้นประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มน้ำสุ จ.ชัยภูมิ
 89. มวลชีวภาพของไม้โตเร็วชนิดต่างๆ ที่สวนป่าคอนสาร ชัยภูมิ
 90. ลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ที่บ้านลาดกะเฌอ อ.เมือง จ.สกลนคร
 91. มวลชีวภาพของไม้กระถินณรงค์และสมการสำหรับประเมินค่า
 92. สมรรถนะการอุ้มน้ำสูงสุดของดินในพื้นที่ไร่ร้าง และสวนป่าสนสามใบชั้นอายุต่าง ๆ
 93. ลักษณะโครงสร้างของสังคมป่าดิบเขาที่หน่วย พัฒนาต้นน้ำที่ 26 (ขุนคอง)
 94. ปริมาณน้ำในดินในพื้นที่ไร่ร้างและสวนสนสามใบ ชั้นอายุต่าง ๆ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
 95. ผลกระทบจาการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสภาพแวดล้อม และเศรษฐสังคม ที่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช
 96. ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและ สัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่างกัน ในจังหวัดระยอง
 97. ลักษณะโครงสร้างของป่าและองค์ประกอบของพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง ที่ยังไม่ผ่านการถูกรบกวนบริเวณโครงการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล อุทกวิทยาลุ่มน้ำที่สูง สถานีย่อยที่ 5 อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 98. สมดุลของน้ำในป่าเบญจพรรณธรรมชาติ ห้วยลิ่นถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
 99. ปริมาณและลักษณะการไหลของน้ำในลำธารภายหลังการฟื้นฟู พื้นที่บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 100. ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไม้ กระถินยักษ์ บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์
 101. ผลการศึกษาชนิดและปริมาณโลหะหนักและวัตถุมีพิษทาง การเกษตรที่ตกค้างในน้ำและดินตะกอน บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
 102. วัตถุมีพิษกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ำท่าตามชั้นคุณภาพ ลุ่มน้ำต่าง ๆ บริเวณลุ่มน้ำหลังสวน-ตาปี
 103. การศึกษาและสำรวจชนิดและปริมาณของแมลง ศัตรูธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง
 104. การทดลองชนิดไม้และระยะการปลูกเพื่อปรับปรุงต้นน้ำลำธาร
 105. การเจริญเติบโตของไม้บางชนิดที่ปลูกเพื่อปรับปรุงต้นน้ำลำธาร
 106. การสำรวจการใช้ไม้ฟืนของชาวเขาเผ่าต่างๆ
 107. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีบางประการของดินภายหลังการปลูกสร้างสวนพืชป่าบางชนิด
 108. กระถินยักษ์ช่วยปรับปรุงดินและปลูกป่าทดแทน
 109. การสะสมของเศษไม้ใบไม้บางชนิดในป่าปลูก
 110. การเจริญเติบโตและเปอร์เซ็นต์การรอดตายของไม้บางชนิด บริเวณหน่วยปรับปรุงต้นน้ำตาปี
 111. น้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของสวนป่าไม้สัก
 112. ลักษณะโครงสร้างของป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังที่สถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำน่าน
 113. การเจริญเติบโตของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และพื้นที่ไร่ร้างบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำน่าน
 114. การสูญเสียดินบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ เชียงใหม
 115. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณเกลือในน้ำใต้ดินใกล้ทะเล
 116. การศึกษาการใช้น้ำของกล้าไม้บางชนิดที่สถานีวิจัยเพื่อรักษา ต้นน้ำลำคอง
 117. ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ต่อคุณภาพน้ำทางด้านเคมีและชีววิทยาในเขต ลุ่มน้ำแม่แจ่ม
 118. ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ต่อคุณภาพน้ำทางกายภาพในเขตลุ่มน้ำแม่แจ่ม
 119. การศึกษาปริมาณน้ำฝนไหลผ่านเรือนยอด น้ำฝนไหล ตามลำต้นและน้ำฝนที่เก็บกักโดยต้นไม้ของป่าเบญจพรรณ ไม้สัก บริเวณลุ่มน้ำสถานีวิจัยเพื่อ รักษาต้นน้ำดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
หน้าแรก

วิจัยลุ่มน้ำ | วิจัยแมลงศัตรูป่าไม้   |  วิจัยโรควิทยาและจุลชีววิทยา   |  วิจัยนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม