สำรวจทรัพยากรป่าไม้
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
การศึกษาความเหมาะสมของวิธีการสำรวจทรัพยากร ป่าไม้ บริเวณป่าดงดิบ ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สายันห์_สุรภาพไมตรี
การศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้ ในบริเวณโครงการแม่วง จ.นครสวรรค์  และ จ.กำแพงเพชร
อัชฎา_ชิตโชติอนันต์
การศึกษาทรัพยากรป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในท้องที่จังหวัดแพร่  จังหวัดพะเยา และจังหวัดลำพูน
วิชาญ_ตราชู
การศึกษาผลกระทบด้านป่าไม้สักในบริเวณโครงการแก่งเสือเต้น จ.แพร่ และ จ.พะเยา
สมยศ_แสงนิล
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออก เพื่อการจัดการป่าไม้ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในปี พ.ศ. 2516 - 2534 (ในช่วงระยะเวลา 19 ปี)
จิรวรรณ_จารุพพัฒน์
การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธี UNIT SYSTEM
สมยศ_แสงนิล
การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ แบบ SYSTEMATIC SAMPLING ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
อัชฎา_ชิตโชติอนันต์
การสำรวจทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชียงราย
ชมภูนุช_โสดาจันทร์
การสำรวจทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธี Unit System
ขนิษฐา_มีเดช
การสำรวจทรัพยากรป่าไม้จังหวัดตาก โดยวิธี Unit-System
ชมภูนุช_โสดาจันทร์
การสำรวจทรัพยากรป่าไม้จังหวัดลำพูน
คำรณ_สังข์สวน
การสำรวจเพื่อจัดทำตารางปริมาตรไม้เสม็ดขาว บริเวณพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส
อานนท์_สรวิสูตร
การสำรวจและการวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ โดยวิธี UNIT SYSTEM บริเวณจังหวัดพิษณุโลก
ปกรณ์_อุทัยทอง

 

หน้าแรก

ภาพถ่ายทางอากาศ   |   ภาพถ่ายดาวเทียม    |   วิเคราะห์และประมวลผล    |   สำรวจทรัพยากรป่าไม้